miércoles, 27 de enero de 2016

NER group: Compromiso con la sociedad / Gizartearekiko konpromisoa


Experiencias ner 2014 • ner bizipenak 2014
capítulo II. kapitulua


«Hace cuatro años y medio, en ner group hemos creado un equipo que hemos llamado Equipo de Compromiso con la Sociedad y le hemos dado esta misión: unir a las organizaciones y a las personas que crecen abiertas al mundo, compartiendo un nuevo estilo de relaciones, responsables y eficientes por y para la Sociedad, innovadoras, generosas y por ello mismo, cooperantes y solidarias. Organizaciones y personas que, en definitiva, desean ser sujetos activos para lograr un Desarrollo Humano más Justo y Sostenible.»

«Duela lau urte eta erdi, ner group-en Gizartearekiko Konpromiso Lantaldea sortu genuen, eta haren xedea da munduari begira hazten diren eta harreman estilo berriarekin jarduten duten erakundeak eta pertsonak batzea. Gizartearen alde eta gizartearentzat arduratsuak eta eraginkorrak diren erakundeak eta pertsonak, berritzaileak, eskuzabalak eta, hortaz, lankideak eta solidarioak direnak. Azken batean, Giza Garapen Bidezkoa eta Iraunkorra lortzeko bidean subjektu aktibo izan nahi duten erakunde nahiz pertsonaka.»


«El 2014 ha sido un buen año en cuanto a proyectos sociales: hemos aprobado y puesto en marcha 33 ideas, hemos realizado 5 campañas y hemos sido fieles a la celebración del ner zuhaitz eguna, que este año hemos celebrado por partida doble.»

«2014a urte ona izan da gizarte proiektuei dagokienez: 33 ideia onartu eta abiarazi ditugu, 5 kanpaina egin ditugu eta eutsi egin diogu ner zuhaitz egunari, eta aurten halako bi egin ditugu.»


«Con cada una de estas ideas hemos impactado positivamente en alguno o algunos de los campos de actuación siguientes: derechos humanos, cultura, educación, sanidad, infancia, personas mayores, medio ambiente, nuevas formas de relación, desarrollo humano justo y sostenible, y otras de marcado carácter social.»

«Ideia guztiek eragin positiboa izan dute jarduera arlo hauetako batean edo batzuetan: giza eskubideak, kultura, hezkuntza, osasuna, haurrak, adineko pertsonak, ingurumena, harreman modu berriak, giza garapen bidezkoa eta jasangarria, etab.»5 campañas / 5 kanpaina

Recogida de tapones de plástico con destino a la Fundación Síndrome de West (@FSWest);

Recogida de teléfonos móviles para la Fundación Stop Sanfilippo (@StopSanfilippo)

Recogida de teléfonos móviles para la Asociación de Síndrome de Angelman (@angelmanasa);

Participación en la gran campaña de recogida de los bancos de alimentos de Bizkaia (@Bizbancali) y Gipuzkoa (#bancoalimentosgipuzkoa);

Donaciones de sangre.2 «ner zuhaitz eguna» (2 «día del árbol de ner»)

En el barrio Ibarruri de Muxika (Bizkaia), en la reserva de la biosfera de Urdaibai.

En Zerain (Gipuzkoa).

«Entre los dos días, hemos participado 268 personas y hemos plantado 825 árboles autóctonos, de manera que, en los tres años que llevamos celebrando el ner zuhaitz eguna, suman 2.025 los árboles autóctonos plantados: robles, hayas, abedules, espinos, castaños, perales silvestres, arces, fresnos, cornejos, endrinos, cerezos, tejos, etc.»

«Bi egunak batuta, 268 pertsona elkartu gara, eta 825 zuhaitz autoktono landatu ditugu. Iazkoei gehituta, guztira 2.025 zuhaitz autoktono (haritzak, pagoak, urkiak, elorri zuriak, gaztainondoak, madari makatzak, astigarrak, lizarrak, zuhandorrak, elorri beltzak, gereziondoak, haginak, etab.) landatu ditugu hiru urtean.»33 ideas / 33 ideia


Transmisión y educación en valores ner a niños y niñas y a familias - Haurrei eta familiei ner balioak transmititzea eta balio horietan oinarritutako hezkuntza eskaintzea

«Con la participación de 4 personas voluntarias de ner group, y en colaboración con el proyecto asociado a ner group Urtxintxa, la idea consistió en producir y grabar 12 capítulos de 30 minutos de duración, que se emitieron en las televisiones locales.»

«4 boluntarioren laguntza jaso zuen, eta ner group-era atxikitako Urtxintxa proiektuarekin lankidetzan gauzatu zen. 30 minutuko 12 kapitulu sortu eta grabatu zituzten, tokiko telebista kateetan eskaintzeko.»Ayuda a estudiantes extranjeros - Ikasle atzerritar batzuei laguntzea

«5 voluntarios de ner group ayudaron a su integración lingüística, y a la consecuente resolución de problemas escolares derivados, a 4 estudiantes originarios de Sudamérica con poco tiempo en el País Vasco. Estos estudiantes participaban en varios programas de refuerzo desarrollados por la propia escuela expresamente para ellos, ante el serio riesgo de fracaso escolar. Fuera de la escuela precisaban de un apoyo educativo que sus familias no podían costear, dadas las dificultades económicas que atravesaban.»

«ner group-eko 5 boluntariok hizkuntzaren arloko integrazioan lagundu zieten Euskal Herrian denbora gutxi zeramaten Hego Amerikako 4 ikasleri, eta hizkuntza gabeziatik sortutako hezkuntza arazoak konpontzen ere saiatu ziren. Ikasle horiek zenbait errefortzu programetan parte hartzen zuten, eskolak berak haientzat berariaz garatuak, eskola porroterako arriskuari aurre hartzeko. Eskolatik kanpo ere hezkuntza laguntza behar zuten, baina haien familiek ezin zuten horrelakorik ordaindu, egoera ekonomiko zaila baitzuten.»Teatro-fórum para promover valores éticos desde las escuelas - Balio etikoak eskolatik sustatzeko antzerki-foruma

«Esta idea, realizada en colaboración con Baketik (@baketik), consistió en la realización de 40 sesiones teatrales orientadas a promover valores éticos.»

«Ideia hau, Baketik elkartearekin lankidetzan gauzatua, balio etikoak sustatzera bideratutako 40 saio egitean zetzan.»Ayudar a niños y niñas extranjeros en las tareas escolares y a su integración social - Ikasle atzerritar batzuei ikasketetan laguntzea eta haien integrazioa erraztea

«La idea se va a desarrollar durante el curso 2015-2016 y consiste en prestar apoyo a 8 estudiantes, residentes en el Goierri y recién llegados de diferentes países países, que experimentan dificultades académicas derivadas de la diferencia del plan de estudios con respecto al de su país de origen. A ello se añaden problemas de comprensión de euskera y de castellano.»

«Ideia hau 2015-2016 ikasturtean garatuko da. Hainbat herrialdetatik etorri berriak izanik jaioterriko ikasketa planarekiko desberdintasunak eragindako zailtasun akademikoak dituzten Goierriko 8 ikasleri laguntza emango zaie. Arazo horiez gain, euskara eta gaztelania ulertzeko zailtasunak ere badituzte.»«Aprender Haciendo – Eginez Ikasi» con Ahalbidetu Elkartea (@Ahalbidetu)

«El programa “Aprender Haciendo – Eginez Ikasi”, de Ahalbidetu Elkartea, nace con el objetivo de proporcionar a graduados en paro un aprendizaje más un periodo de prácticas en empresa. Se trata de un aprendizaje en grupo seguido de 6 meses de vida laboral en régimen de prácticas.»

«Ahalbidetu Elkartearen “Aprender Haciendo – Eginez Ikasi” programaren xedea da langabezian dauden gradudunei prestakuntza eta enpresako praktikak eskaintzea. Taldeko prestakuntza jasotzen dute lehenengo, eta gero 6 hilabetez lanean dihardute, praktiken erregimenean.»Transformando la sociedad desde el mundo laboral - Gizartea lan mundutik eraldatzea

«Este proyecto se propone que los aprendices de un oficio en los Centros de Iniciación Profesional (CIP) dispongan de instrumentos para incrementar sus habilidades relacionales y profesionales de cara a su incorporación al mundo laboral.»

«Proiektu honen helburua da Lanbide Hastapeneko Zentroetan (LHZ) ogibide bat ikasten ari diren gazteek hainbat tresna eskura izatea harremanetarako abileziak eta gaitasun profesionalak areagotzeko, lan mundurako sarrera errazte aldera.»Afianzamiento de los orfanatos sostenibles y ayuda a mujeres de familias monomarentales en Uganda - Ugandan umezurztegi iraunkorrak finkatzea eta gurasobakarreko familietako emakumeei laguntzea

«Como su nombre indica, esta idea se creó con el objetivo de fomentar el desarrollo de orfanatos sostenibles en Uganda. A medida que se ha ido desarrollando, se ha ido viendo la posibilidad de dar respuesta a más necesidades, y hoy en día la idea abarca dos proyectos promovidos por la ong local CDC con la que colaboramos ner group y Neiker Tecnalia. El primero de ellos consiste en afianzar el proyecto de orfanatos sostenibles, y el segundo, en ayudar a 25 mujeres de familias monomarentales a hacer frente a sus necesidades básicas y a las cargas familiares.»

«Izenak dioen moduan, ideia hau Ugandan umezurztegi iraunkorrak sustatzeko asmoz sortu zen. Garatuz joan den heinean, behar gehiagori erantzuteko aukera dagoela ikusi dute, eta gaur egun ideia honek barne hartzen ditu CDC izeneko tokiko GKEak sustatzen dituen bi proiektu. Erakunde horrekin lankidetzan ari gara bai ner group, bai Neiker Tecnalia. Proiektu horietako baten xedea umezurztegi iraunkorren ideia finkatzea da, eta bigarrenarena, familia gurasobakarra duten 25 emakumeri laguntza ematea oinarrizko beharrei eta familiako zamei aurre egin ahal izateko.»Gure Esku Dago (@GureEskuDago)

«Con la aprobación de esta idea, se pretendía animar a las personas de ner group que lo desearan a tomar parte a título individual en la dinámica popular, plural y participativa Gure Esku Dago. Por encima de las siglas de las diferentes tendencias políticas, Gure Esku Dago trabaja en Euskal Herria por el derecho democrático a decidir.»

«Ideia hau onartuta bultzadatxoa eman nahi genien euren kabuz Gure Esku Dago herri ekimen anitz eta partaidetzazkoan parte hartu nahi zuten ner group-eko gizonemakumeei. Joera politikoen siglen gainetik, Gure Esku Dago ekimenak erabakitzeko eskubide demokratikoaren alde lan egiten du Euskal Herrian.»«El futuro empieza hoy» (exposición itinerante de la Fundación Vicente Ferrer @FVICENTEFERRER). Traducción de textos y acogida en organizaciones de ner group - «Etorkizuna gaur hasten da» (Vicente Ferrer Fundazioaren erakusketa ibiltaria). Testuen itzulpena eta harrera ner group-eko erakundeetan

«Impulsamos la idea de que personas voluntarias de ner group tradujeran al euskera los textos de los paneles informativos, realizaran el diseño y la maquetación de los mismos, y presentaran la exposición “El futuro empieza hoy / Etorkizuna gaur hasten da”, en organizaciones de ner group”

«Gabezia hori betetzeko, ner group-eko boluntarioek informazio panelak euskarara itzultzeko ideia sustatu genuen. Diseinuaz eta maketazioaz ere arduratuko ziren, eta “El futuro empieza hoy / Etorkizuna gaur hasten da” erakusketa aurkeztuko zuten neur groupeko erakunde.»Huertos ecológicos piloto en comunidades campesinas de Perú y Bolivia. Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural (Fase II) - Baratze ekologiko pilotuak Peruko eta Boliviako nekazari komunitateetan (Nekazaritza Ekologikoa eta Landa Garapena – II. fasea) (@LurDenok)

«En junio de 2014, gracias al apoyo de ner group, técnicos procedentes de Bolivia y Perú, que trabajan en varias ong de cooperación al desarrollo, participaron en Euskadi en un curso sobre Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural. Además, uno de los profesores fue una persona voluntaria de los huertos ecológicos Lur Denok de ner group. Con la realización de este curso y la evaluación correspondiente, se cerró la Fase I del Proyecto de Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural, y se decidió poner en marcha la siguiente. En esta Fase II se pretende llevar a la práctica los aprendizajes adquiridos en la Fase I, con el fin de comprobar su viabilidad técnica, social y económica en cada contexto particular, siempre en las zonas rurales altoandinas de Perú y Bolivia donde se ejecutan los proyectos de cooperación al desarrollo.»

«2014ko ekainean, ner group-etik jasotako laguntzari esker, garapenerako lankidetzako zenbait GKEtan lan egiten duten Boliviako eta Peruko teknikariek nekazaritza ekologikoari eta landako garapenari buruzko ikastaro batean parte hartu zuten Euskadin. Gainera, irakasle gisa partaidetza aktiboa izan zuen ner group-eko Lur Denok baratze ekologikoetako boluntario batek. Ikastaro horrekin eta zegokion ebaluazioarekin itxitzat jo zen Nekazaritza Ekologikoa eta Landa Garapena Proiektuaren I. fasea, eta hurrengoa abiaraztea erabaki zen. II. fasearen xedea da I.an ikasitakoa praktikan jartzea, egiaztatzeko ea teknikoki, sozialki eta ekonomikoki bideragarria den Peru eta Boliviako landa eremu goiandetarren testuinguru zehatz bakoitzean.»Campamento de verano Udaleku 2015 para los pequeños embajadores del Sahara - Udalekuak 2015: udako kanpamentua Saharako enbaxadore txikientzat

«Desde 2012, ner group viene colaborando con este proyecto mediante la puesta en marcha de diferentes ideas del Equipo de Compromiso con la Sociedad, entre las que se encuentra la organización y coordinación en Orduña (Bizkaia) de este campamento de verano. Tras ser aprobada la idea por parte del Equipo de Compromiso con la Sociedad en noviembre de 2014, las personas voluntarias de ner group empezaron a trabajar en el desarrollo de la misma, y para el verano de 2015 se programó un buen número de actividades.»

«2012az geroztik, ner group-ek laguntza ematen dio proiektu horri, Gizartearekiko Konpromiso Lantaldearen hainbat ideia abian jarrita, hala nola Urduñan udalekuak antolatzea eta koordinatzea. Gizartearekiko Konpromiso Lantaldeak 2014ko azaroan ideia onartu ostean, ner group-eko boluntarioak ideia garatzen hasi ziren, eta 2015eko udarako jarduera mordoa antolatu zituzten.»Ayuda al proyecto de retorno de inmigrante y a potenciar su futuro en África - Afrikara itzultzera doazen etorkinei itzulera prozesuan laguntzea eta haien etorkizuneko proiektua sustatzea

«Los voluntarios de ner group le aportaron mayor formación en contabilidad, manejo de tablas Excel, diseño y mantenimiento actualizado de página web, mantenimiento de redes sociales, y técnicas de compra y venta.»

«ner group-eko boluntarioek prestakuntza eskaini zioten kontabilitatean, Excel taulak erabiltzen, webguneak diseinatzen nahiz eguneratzen eta sare sozialak erabiltzen irakatsi zioten, eta salerosketako zenbait teknika azaldu zizkioten.»Carrera popular en beneficio de Stop Sanfilippo - Herri lasterketa Stop Sanfilippo Fundazioaren alde (@StopSanfilippo)

«Esta idea consistió en la organización de una carrera popular por las calles de Bilbao el 1 de junio de 2014 en beneficio de la Fundación Stop Sanfilippo. La carrera se realizó con notable éxito, ya que atrajo a 1.000 corredores de todas las edades. En la organización y durante el desarrollo de la misma participaron 54 voluntarios de ner group.»

«Ideia honen helburua izan zen Stop Sanfilippo Fundazioaren alde herri lasterketa bat antolatzea Bilbon, 2014ko ekainaren 1erako. Lasterketa nahiko arrakastatsua izan zen, adin guztietako 1.000 korrikalari bildu baitzituen. Antolakuntza prozesuan eta lasterketan bertan ner group-eko 54 boluntariok parte hartu zuten.”Realización de actividades culturales en favor de Stop Sanfilippo - Kultura jarduerak egitea Stop Sanfilippo Fundazioaren alde (@StopSanfilippo)

«Esta idea, desarrollada también a beneficio de la Fundación Stop Sanfilippo, consistió en la organización de dos eventos culturales en Tolosa (Gipuzkoa). El primero se dirigió a niñas y niños de 3 a 10 años y consistió en la actuación de Txantxariak, de Urtxintxa, que ofreció un espectáculo de juegos y canciones con música en directo para pasar un buen rato y divertirse en familia. El otro evento, organizado para personas de todas las edades, fue un concierto del cantautor vasco Ruper Ordorika.»

«Ideia hau ere Stop Sanfilippo Fundazioaren alde garatu genuen, Tolosan (Gipuzkoa) bi kultura ekitaldi antolatuta. Lehenengoa Urtxintxako Txantxariak taldearen emanaldia izan zen, 3 eta 10 urte bitarteko haurrentzat. Familia giroan ongi pasatzeko, jolasez eta abestiz betetako ikuskizun bat eskaini zuten, zuzeneko musika eta guzti. Bigarren ekitaldia Ruper Ordorika kantautore euskaldunaren kontzertu bat izan zen.»Apoyar la integración social de los enfermos de Parkinson y sus familias - Parkinsonen gaixotasuna dutenak eta haien familiak gizarteratzeko laguntza

«Con el fin de apoyar la integración social de los enfermos de Parkinson y sus familias, varias personas voluntarias de ner group colaboraron con la Asociación de Familiares y Afectados de Parkinson del Bajo Deba, Deparkel, en un evento solidario que se realizó en Eibar con motivo de la celebración del día mundial del Parkinson, el 11 de abril.»

«Parkinsonen gaixotasuna dutenen eta haien familien gizarteratzea bultzatzeko asmoz, ner group-eko hainbat boluntariok Debabarrena Parkinson Elkarteari (Deparkel) laguntza eman zioten, apirilaren 11n Parkinsonaren Nazioarteko Eguna zela-eta Eibarren antolatutako ekitaldi solidario batean.»Dos bodies para Gaizka, aquejado por el síndrome de Angelman - Bi body Gaizkarentzat (Angelmanen sindromea)

«No existe de momento ningún tratamiento que pueda solucionar las consecuencias de esta enfermedad, pero se pueden paliar mediante la utilización de aparatos y trajes especiales. Con la puesta en marcha de esta idea en las organizaciones de ner group, conseguimos 2 bodies para Gaizka. Estos bodies son trajes muy especiales, casi de hombre biónico, ya que son de compresión dinámica para controlar los movimientos.»

«Oraingoz, ez dago gaitz horren ondorioak konpontzeko tratamendurik, baina arindu egin daitezke, aparatu eta jantzi bereziak erabiliz. ner group-eko erakundeetan ideia hau abian jarrita, 2 body lortu genituen Gaizkarentzat. Body horiek oso jantzi bereziak dira, gizon bionikoarenaren antzekoak, mugimenduak kontrolatzeko konpresio dinamikoa baitute.»Intervención en un colectivo mixto de hombres y mujeres víctimas de violencia doméstica - Etxeko indarkeriaren biktima diren gizon eta emakumeen talde misto batean esku hartzea

«Esta idea surge como continuación de otras dos: “Medio rural como fuente de salud”, de 2012, y “Mujeres maltratadas, de víctimas a agentes y protagonistas”, de 2013. Ambas se realizaron en colaboración con el equipo de profesionales de Osanatur, en cuyo seno se integró la persona voluntaria de ner group. El objetivo principal de esta nueva idea consiste en crear un marco de actuación e intervención que dé una respuesta eficiente a la lacra social de la violencia doméstica y el maltrato.»

«Ideia hau beste biren jarraipen gisa sortu zen: “Landa eremua osasun iturri gisa”, 2012koa, eta “Tratu txarrak pairatu dituzten emakumeak: biktima izatetik, eragile eta protagonista izatera”, 2013koa. Bi ideia horiek Osanatur elkarteko profesionalen laguntzaz gauzatu ziren, eta ner group-eko boluntarioa profesional talde horren barruan aritu zen lanean. Ideia berri honen helburu nagusia zen jarduteko eta esku hartzeko esparru berria sortzea, gizarteko gaitz horren (etxeko indarkeria eta tratu txarrak) biktimei erantzun eraginkorra eman ahal izateko.»Camina por la esclerosis múltiple - Ibili esklerosi anizkoitzagatik

«La idea consistía en la realización de un paseo de ida y vuelta desde “la trinchera” (plaza céntrica de la localidad de Zumarraga) hasta la ermita de la Antigua, en favor de los enfermos de esclerosis múltiple. Fue desarrollada en colaboración con ADEMGI (Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa (@ademgi)).»

«Ideia hau esklerosi anizkoitza duten gaixoen alde Zumarragako erdiko plazatik (trintxera) Antigua baselizaraino joan-etorriko ibilaldia egitean zetzan. ADEMGIrekin (Esklerosi Anizkoitzaren Gipuzkoako Elkartea) lankidetzan garatu genuen.»Proyecto para dar a conocer a Lur Denok y concienciar en la alimentación ecológica - Lur Denok ezagutzera emateko eta elikadura ekologikoaren gainean kontzientziatzeko proiektua (@lurdenok)

«La idea busca el acercamiento de la sociedad y de las personas de ner group al proyecto Lur Denok, al mismo tiempo que incrementar la concienciación de lo que es la cultura de lo ecológico y de los beneficios que una alimentación ecológica nos aporta, tanto a nosotros como a nuestros hijos.»

«Ideiaren helburua da gizarteak eta ner group-eko kideek hobeto ezagutzea Lur Denok proiektua eta, era berean, kultura ekologikoaren kontzientziazioa areagotzea eta ohartaraztea zer-nolako onura dituen elikadura ekologikoak, bai guretzat, bai gure seme-alabentzat.»Realización de la actividad deportiva Rally-sprint Goierri en favor de Stop Sanfilippo - Kirol jarduera (Rally-Sprint Goierri) Stop Sanfilippo Fundazioaren alde (@StopSanfilippo)

«Esta idea consistía en la organización del Rally-sprint Goierri a beneficio de la causa Stop Sanfilippo (www.stopsanfilippo.org), a cuya fundación se destinaron los ingresos íntegros de la prueba.»

«Ideia hau Stop Sanfilippo Fundazioaren (www.stopsanfilippo.org) alde Rally-Sprint Goierri kirol jarduera antolatzean zetzan. Proban lortutako diru guztia fundazio horrek jaso zuen.»Apoyo en la socialización del síndrome de Sanfilippo - Sanfilippo sindromea gizartean ezagutzera ematea (@StopSanfilippo)

«La Fundación Stop Sanfilippo puso en marcha en las navidades de 2014 una campaña de sensibilización de la sociedad para que se solidarice, apoye y posibilite traer el ensayo clínico del tratamiento para el síndrome de Sanfilippo al Hospital de Cruces de Barakaldo, y participar en el logro de una cura para esta enfermedad. Esta campaña de socialización se realizó en Bizkaia y consistió en la distribución y la venta de cientos de miles de globos durante todas las vacaciones de Navidad, hasta el día 5 de enero. Estos globos se hicieron visibles en los balcones de las casas de aquellos que los compraron, como señal de apoyo y solidaridad activa con los objetivos propuestos por la Fundación síndrome de Sanfilippo. La labor de los voluntarios de ner group consistió en la cesión de un espacio donde almacenar los globos, en trasladarlos a los puntos de venta y en colaborar en venderlos.»

«2014ko Gabonetan, Stop Sanfilippo Fundazioak abian jarri zuen sentsibilizazio kanpaina bat, gizarteak elkartasuna adieraz zezan eta laguntza eman zezan Sanfilippo sindromearen tratamendurako proba klinikoa Barakaldoko Gurutzeta Ospitalera ekartzeko, gaitz hori sendatzea lortze aldera. Sozializazio kanpaina hori Bizkaian egin zuten: Gabonetan, urtarrilaren 5era arte, ehunka mila puxika banatu eta saldu zituzten. Erosleek etxeetako balkoietan zintzilikatu zituzten puxikak, ikusteko moduan, Stop Sanfilippo Fundazioaren helburuei begirako laguntza eta elkartasun aktiboa adierazteko. ner group-eko boluntarioek puxikak biltegiratzeko gune bat laga zuten, salmenta puntuetara garraiatu zituzten puxikak eta saltzen ere lagundu zuten.»Integración laboral de personas con discapacidad intelectual en proyectos de ner group - Adimen urritasuna duten pertsonak ner group-eko proiektuetan laneratzea

«La idea propone la contratación de personas con síndrome de Down en alguno de nuestros proyectos asociados. Dos de ellos han mostrado interés y están realizando una evaluación de los puestos de trabajo.»

«Ideia honen helburua da gure proiektu atxikietakoren batean Downen sindromea duten pertsonak kontratatzea. Bi proiektu interesatuta daude, eta lanpostuak aztertzen ari dira.»Impulsar la integración social de personas futbolistas amputados - Hanka ebakita duten futbolarien integrazio soziala sustatzea (con AEFA (@AEFAamputados))

«Esta idea consistía en organizar un partido de fútbol amistoso en Gallarta (Bizkaia) entre la Asociación de Futbolistas amputados (@AEFAamputados) y la Asociación Francesa de Futbolistas amputados. 18 voluntarios de ner group trabajaron en equipo antes, durante y después del partido para que todo transcurriera según lo previsto.»

«Ideia honen asmoa zen Gallartan (Bizkaia) lagunarteko futbol partida bat antolatzea Hanka Ebakita duten Futbolarien Elkartearen eta Hanka Ebakita duten Futbolarien Frantziako Elkartearen artean. Partidaren aurretik, partidan bertan eta ondoren ner group-eko 18 boluntariok taldean lan egin zuten, dena aurreikusita zegoen moduan garatzeko.»Impulso del programa de formación académica y orientación laboral de personas con síndrome de Down - Downen sindromea dutenen prestakuntza akademikorako eta lan orientaziorako programa sustatzea

«Dicho programa es el vehículo para mantener los conocimientos académicos adquiridos en la etapa escolar y preparar a estas personas con síndrome de Down para una posible inserción laboral. La idea se diseñó con 3 fases, comenzando por visitas a 5 organizaciones de ner group. Su objetivo era brindar a las personas con síndrome de Down la oportunidad de que vieran por sí mismas y experimentaran cómo es el trabajo en una empresa, las diferentes áreas y equipos que existen, y las actividades que desempeña cada persona. A continuación, se elaboró un taller en la sede de la Asociación con lo aprendido en las visitas. La finalidad en este caso era que las alumnas y los alumnos fueran capaces de elaborar un trabajo con lo aprendido en las visitas. Por último, la tercera fase consistió en la presentación de una guía de buenas prácticas por parte de los alumnos del programa.»

«Programa hori baliabide egokia da pertsona horiek eskolaldian barneratu dituzten ezagutza akademikoei eusteko eta lan munduan sartzeko prestatzeko. Ideiak 3 fase zituen. Hasteko, ner group-eko 5 erakunde bisitatu zituzten. Bisita horien bidez, aukera eman nahi zitzaien Downen sindromea duten pertsona horiei bertatik bertara ikusteko nolakoa den enpresa bateko lana, zer sail eta talde dauden, eta zer egiten duen langile bakoitzak. Gero, bisitetan ikasitakoa abiapuntutzat hartuta, tailer bat egin zuten Elkartearen egoitzan. Ikasleek bisitetan ikasitakoa erabiliz lan bat egitea zen tailerraren helburua. Azkenik, hirugarren fasean, programako ikasleek jardunbide egokien eskuliburu bat aurkeztu zuten.»Convivencia y compromiso con la diversidad funcional desde el ámbito de la salud y el deporte. Proyecto Iris: Deporte adaptado de Tecnificación hacia el alto Rendimiento - Aniztasun funtzionalarekiko konpromisoa, osasunaren eta kirolaren arloan (Iris Proiektua. Errendimendu Altuko Kirol Egokitua) (con la GKEF-FGDA y la Fundación Hegalak Zabalik Fundazioa)

«Con el objetivo de superar tal limitación, pusimos en marcha esta idea junto con la Federación Gipuzkoana de Deporte Adaptado y la Fundación Hegalak Zabalik, por la cual dos deportistas con posibilidades de participar en competiciones de alto nivel pudieron recibir el apoyo profesional necesario para su preparación integral con vistas a las Paraolimpiadas de Brasil 2016. Gracias también al apoyo facilitado por los voluntarios de ner group, ambos deportistas han podido entrenar con continuidad, sin perder entrenamientos como es habitual en estos deportistas dada su dependencia de terceras personas.»

«Egitasmo honi esker, goi mailako lehiaketetan parte hartzeko aukerak zituzten bi kirolarik prestakuntza integralerako beharrezkoa zuten laguntza profesionala jaso ahal izan dute, 2016an Brasilen izango diren Joko Paralinpikoei begira. ner group-eko boluntarioek ere eman diete laguntza bi kirolari horiei, eta horri esker, erregulartasunez entrenatzeko aukera izan dute, entrenamendurik galdu gabe. Egoera hori ohikoa izaten da kirolari horientzat, beste pertsona batzuen mende egoten direlako.»Curso de alfabetización informática para inmigrantes - Alfabetatze informatikoko ikastaroa etorkinentzat (con la Asociación BaoBat Elkartea)

«Esta idea se dirigía a la población inmigrante que difícilmente consigue formación reglada o institucionalizada por falta de habilidades sociales para ello. El objetivo era el de favorecer el avance en su autonomía personal mediante el acceso a la información y contribuir de esta forma a ir rompiendo las barreras laborales, personales y sociales que provoca en los colectivos esta brecha digital. Con la participación de 6 voluntarios de ner group, se organizaron las dos aulas de informática en las que consistió esta idea, una para mujeres inmigrantes y otra para alumnado en general. Ambas se desarrollaron dentro del programa de formación de la asociación BaoBat de apoyo a la integración de inmigrantes, en su mayor parte procedentes de África.»

«Ideia hau gaitasun sozialen gabeziagatik prestakuntza arautua edo instituzionalizatua lortzeko zailtasunak dituzten etorkinentzat diseinatu zen. Helburua zen informazioa eskuratzeko aukera emanez haien autonomia pertsonala bultzatzea, eta modu horretan arrakala digitalak zenbait kolektibotan sortzen dituen lan barrerak, barrera pertsonalak eta barrera sozialak suntsitzen laguntzea. ner group-eko 6 boluntarioren laguntzaz, bi informatika gela antolatu ziren, bat emakume etorkinentzat eta beste bat pertsona ororentzat. Bi gela horiek BaoBat erakundearen prestakuntza programaren baitan garatu ziren. BaoBat elkarteak etorkinen integrazioaren alde lan egiten du, bati bat Afrikatik etorritako gizon-emakumeen integrazioaren alde.»Campaña de sensibilización sobre la inmigración clandestina - Immigrazio klandestinoaren gainean sentsibilizatzeko kanpaina (con @HahatayGandiol)

«Con esta idea, consistente en charlas abiertas, se trataba de sensibilizar al público en general sobre las causas que, cada año, impulsan a cientos de jóvenes africanos a embarcarse en un peligroso viaje en las aguas del Atlántico. Solo en 2013, más de 200 personas dejaron la vida allí. Las charlas fueron impartidas por Mamadou Dia, joven senegalés que hace unos años realizó uno de estos viajes. Además, hemos colaborado en la publicación de la cuarta edición del mencionado libro de Mamadou Dia 3052. Persiguiendo un sueño (@HahatayGandiol), que ha sido prologado por Juan Jesús Anduaga, responsable del Equipo de Compromiso con la Sociedad de ner group.»

«Ideia hau hitzaldi irekiak eskaintzean zetzan, eta helburutzat zuen gizarteari ezagutzera ematea zer arrazoirengatik erabakitzen duten urtero ehunka gazte afrikarrek bidaia arriskutsu bati ekitea Atlantikoan barrena. 2013. urtean, 200 pertsona baino gehiagok galdu zuten bizia bidaia horretan. Mamadou Dia izan zen hizlaria. Gazte senegaldar horrek duela urte batzuk egin zuen horrelako bidaia bat. Halaber, 3052. Persiguiendo un sueño Mamadou Diaren liburuaren 4. argitaraldian lagundu dugu. Liburuaren hitzaurrea Juan Jesús Anduagak idatzi du, ner group-eko Gizartearekiko Konpromiso Lantaldeko arduradunak.»Colaboración en la prevención de situaciones de exclusión social en Sestao a través del desarrollo de actividades (lúdicas, artísticas y de habilidades sociales) con niños y niñas, y del empoderamiento del medio familiar en el que viven - Sestaon gizarte bazterkeriari aurre hartzen laguntzea, haurrekin jarduerak gauzatuz (aisialdikoak, artistikoak eta gizarte gaitasunak lantzekoak) eta haien familia ingurunea ahaldunduz

«El proyecto aprobado por el Equipo de Compromiso con la Sociedad de ner group consiste en colaborar con la labor que desarrolla Hazbide, un proyecto socioeducativo plenamente insertado en el medio social de Sestao. El eje de trabajo de Hazbide son las niñas y los niños pertenecientes a familias de un nivel socioeconómico bajo o muy bajo, tanto del mismo Sestao como familias inmigrantes y familias de etnia gitana.»

«ner group-eko Gizartearekiko Konpromiso Lantaldeak onartutako proiektuaren xedea da Hazbide proiektuari bere jardunean laguntzea. Gizarte hezkuntzako proiektu bat da, guztiz barneratuta dagoena Sestaoko ingurune sozialean. Hazbide egitasmoaren lan ardatza maila sozioekonomiko baxu edo oso baxuko familietako haurrak dira, bai Sestaoko familietakoak, bai etorkinen familietakoak, bai ijitoen familietakoak.»Dar la posibilidad de acceder a equipos informáticos libres a personas/organizaciones con pocos recursos y formar en software libre - Baliabide gutxiko pertsona/erakundeei tresna informatiko libreak erabiltzeko aukera ematea, baita software libreari buruzko prestakuntza ere (con @reciclanet)

«Esta idea tiene dos partes, una primera que consiste en promover la recogida y la reutilización de equipos informáticos que están en desuso en los proyectos asociados o por parte de personas de ner group. Los voluntarios de ner group entregan estos equipos en los locales de la ong Reciclanet, que se encarga de hacerlos reutilizables armando equipos a través del intercambio de piezas, revisión y carga de software libre (Linux). La segunda parte de la idea han sido las charlas informativas impartidas por Reciclanet a las personas de los Equipos de Sistemas de información de los proyectos asociados a ner group. La finalidad en este caso ha sido la de ampliar su conocimiento y fomentar el uso del software libre.»

«Ideia honek bi zati ditu: lehenengoa, ner group-eko proiektu atxikiek edo pertsonek dagoeneko erabiltzen ez dituzten tresna informatikoak biltzean eta berrerabiltzean datza. ner group-eko boluntarioek Reciclanet GKEaren lokaletan uzten dituzte tresna horiek, eta GKE hori arduratzen da tresna horiek berriz erabiltzeko moduan jartzeaz, funtzionatzen duten tresnak prestatuz piezak aldatuta, berrikusita eta software librea kargatuta (Linux). Ideiaren bigarren zatia Reciclanet GKEak ner group-era atxikitako proiektuetako Informazio Sistemetako Taldeei emandako informazio hitzaldiak izan dira. Hitzaldi horien xedea software librearen gaineko ezagutza areagotzea eta haren erabilera sustatzea izan da.»Responder con rapidez a las necesidades más básicas que presentan las personas en situación de pobreza o exclusión social grave - Pobrezia eta bazterkeria egoeran dauden pertsonen oinarrizko beharrei premiaz erantzutea (con Zutani)

«El objetivo principal de esta idea es prestar atención a las necesidades más urgentes que presentan las familias y personas que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social grave en Tolosaldea (Gipuzkoa). Para el desarrollo de la idea trabajamos en equipo con la organización sin ánimo de lucro Zutani, de Tolosa, en la que participan como voluntarios personas de diferente origen, edad, creencias y culturas. El trabajo de los voluntarios de ner group consiste en repartir los alimentos que llegan desde el Banco de alimentos y los que aportan personas de Tolosa de forma solidaria.»

«Ideia hau garatzeko, lankidetzan lan egiten dugu Tolosako Zutani irabazi asmorik gabeko erakundearekin, non boluntario gisa aritzen diren hainbat jatorri, adin, sinesmen eta kulturatako pertsonak. ner group-eko boluntarioak Elikagaien Bankutik bidaltzen dituzten nahiz Tolosako herritarrek ematen dituzten elikagaiak banatzeaz arduratzen dira.»Limpieza del río en Azkoitia - Ibaia garbitzea Azkoitian

«La idea consistió en la limpieza de varios tramos del río Urola a su paso por la población gipuzkoana de Azkoitia, con el múltiple objetivo de mejorar el cauce, evitar la acumulación de residuos que pudieran causar inundaciones en época de lluvias y crecidas de agua, y fomentar, cara al futuro, una cultura de respeto al medio ambiente entre la población. Para ello, se dirigió una invitación especial a los niños y los jóvenes de los centros escolares de la localidad a participar en dicha jornada, en la que tomaron parte como voluntarios 25 personas de ner group.»

«Ideiaren helburua zen Azkoitian Urola ibaiaren zenbait zati garbitzea, ibaiaren ibilgua hobetzeko; hartara, ekidin egingo litzateke aldi euritsuetan ibaiak gainezka egitea eragin dezaketen hondakinak pilatzea, eta herritarren artean ingurumena errespetatzeko joera sustatuko litzateke, etorkizunari begira. Azken arrazoi hori tarteko, herriko ikastetxeetako haur eta gazteek jardunaldi horretan parte hartzeko gonbidapena jaso zuten. Ekintza horretan, ner group-eko 25 boluntario aritu ziren.»Proyecto de Energía Renovable GoiEner - Energia berriztagarrien GoiEner proiektua (@Goiener)

«Este proyecto está alineado con el Desarrollo Humano Justo y Sostenible que persigue ner group, por lo que hemos firmado un convenio de colaboración entre ambas organizaciones. Las personas voluntarias de ner group en esta idea se responsabilizan de la labor de concienciación y sensibilización en los proyectos asociados.»

«Proiektu hori bat dator ner group-ek jomugatzat duen Giza Garapen Justu eta Jasangarriarekin; hortaz, lankidetza hitzarmen bat sinatu dugu bi erakundeen artean. Ideia honetan boluntario gisa aritzen diren ner group-eko pertsonek proiektu atxikietan kontzientziazio eta sentsibilizazio lana egiten dute.»Proyecto de cultivo acuícola y acuapónico sostenible ner Breen - Laborantza urtar eta akuaponia bidezko laborantza jasangarriko ner breen proiektua

«En 2012 decidimos apoyar la prueba piloto de Breen, un emprendimiento que combina la producción de peces y vegetales al mismo tiempo. Este proyecto nace como respuesta posible a la escasez de recursos marinos existentes en la actualidad y a la previsión de su agravamiento en el futuro próximo. La idea, continuación de la aprobada en 2012, consiste en apoyar con personas voluntarias de ner group los trabajos de gestión necesarios para que la prueba piloto que se está desarrollando tenga éxito. El propósito común es que acabe convirtiéndose en un proyecto socioempresarial creado entre ner group y Breen, con un claro impacto positivo en los siguientes campos de actuación: educación, medio ambiente y Desarrollo Humano Sostenible.»

«2012an, Breen proba pilotua babestea erabaki genuen, arrainen eta landareen aldibereko ekoizpena nahasten dituen ekintzailetza proiektua. Gaur egun, itsas baliabide gutxi daude, eta gabezia hori areagotu egingo dela aurreikus daiteke. Arazo hori abiapuntutzat hartuta sortu zen Breen proiektua. Ideia hau 2012an onartutakoaren jarraipena da, eta ner group-eko boluntarioen bidez garatzen ari diren proba pilotuak arrakasta izan dezan beharrezkoak diren kudeaketa lanetan laguntzean datza. Baterako helburua da ner group eta Breen elkarteen artean sortutako gizarte nahiz enpresa arloko proiektu bilakatzea. Proiektu horrek eragin oso positiboa izango du eremu hauetan: hezkuntza, ingurumena eta giza garapen jasangarria.»
viernes, 22 de enero de 2016

«Un equipo motivado y unido», «lan talde motibatu eta elkartu bat»: Walter PackTras el prólogo de Experiencias ner 2014, ner bizipenak 2014, leeremos la historia de Walter Pack y el NER, remontándose a los años anteriores al NER, cuando Walter Pack se convirtió en proveedor de Irizar.

La historia NER en Walter Pack comienza por el deseo de Miguel Bernar de transformar su empresa en «un equipo motivado y unido», «lan talde motibatu eta elkartu bat».

De manera que esta historia es también la de un propietario empresarial que asume el rol de emprendedor en su propia empresa, cuando esta se encuentra en un estadio de madurez.

Este intraemprendizaje comienza escuchando y aceptando las propuestas de Koldo Saratxaga, por lo tanto, el Nuevo Estilo de Relaciones, el NER.

La libertad y la responsabilidad de las personas empezarán a gestionar Walter Pack con unas decisiones que sorprenderán a Miguel Bernar, para bien y también para muy mal, sobre todo en dos ocasiones, aunque fuera para muy mal por su bien y el de todos. Y es que, en el curso del cambio cultural del NER, Miguel se vio «despedido» de su propia empresa por dos veces, primero por Koldo y después por sus antaño «empleados» reconvertidos en jefes y compañeros.

Pero Miguel Bernar no «echó las patas por alto» ni rompió su compromiso de cambio ni se dio por vencido; siguió adelante, sacando fuerza de la confianza en el NER, de su propio espíritu emprendedor, y de quién sabe qué más que esta historia no exprese. Todo siguió adelante en Walter Pack y los resultados reseñados a día de hoy son tan buenos como para que Miguel Bernar sienta que es una realidad su nueva empresa, que su intraemprendizaje y el emprendizaje común han dado fruto. Al mismo tiempo, continúa convencido de profundizar en el NER y no dar por hecho el cambio organizacional.
¿Qué pasaría si tú, empresario de una pequeña o mediana empresa, subes un 17% los salarios y haces indefinidas a todas las personas, sin excepciones? Otro reto para Miguel Bernar. Otro desafío a su capacidad de riesgo, a su confianza en el NER y en Koldo Saratxaga, a no escudarse en lo legal y tomarlo como equivalente de ético. En respuesta, no solo no ocurrió nada que lamentar, sino que el proyecto Walter Pack subió y subió, los sueldos el 17% por término medio y los resultados según se colige de su situación en Igorre y sus proyectos internacionales. Este hecho y el planteamiento del que nace destacan especialmente en nuestra sociedad, donde las empresas hacen malabares legales para pagar menos impuestos y menos salarios.Este capítulo primero valdría como un libro por sí solo, por su extensión en páginas y por amplitud de temas y este post es un esbozo de guía de lectura; aquí no se termina lo que compartiremos de él, pues los libros NER son lo principal de nuestra base. Aunque ahora nos dejamos muchos temas en el tintero, es obligado mencionar uno de los más sensibles que aparecen en estas páginas de Experiencias ner 2014, ner bizipenak 2014. Se trata del acoso, así llamado en el libro, sin eufemismos, y descrito como las presiones de quien entonces asumió el papel de coordinador del proyecto desde K2K emocionando, que fue un asesor externo, no una persona de K2K. Esto fue debido, opina Miguel Bernar, al principal error y carencia para asumir la responsabilidad de la coordinación, que fue el de no tener interiorizado el NER suficientemente.

Cabe decir —y esto no está en el libro— que esta conclusión de Miguel Bernar quizá es apresurada, ya que es lo mismo que asumir que el NER es la única forma de excluir el acoso, cuando es evidente que no es así. Está en la mano de todas las personas, de la ética más elemental, el no acosar, no hostigar, no faltar al respeto, como mínimo, y no reír, aplaudir o imitar el acoso, el hostigamiento y la falta de respeto a las personas, sea a su físico, a su reputación, a su trabajo, etc. Sin embargo, unos y otros comportamientos prenden muy fácilmente, como vemos a nuestro alrededor, precisamente por la cultura y el culto al poder que tratamos de superar con un Nuevo Estilo de Relaciones; por esto, estamos de acuerdo con la conclusión de Miguel, ya que no conocemos otra cultura más «radical» que el NER en cuanto a repartir el poder de manera efectiva, eficiente y sostenida, es decir, de raíz —de ahí lo «radical».

Miguel Bernar también lamenta el daño ocasionado a las personas afectadas y que las heridas en algunos de aquellos que han permanecido en Walter Pack no hayan sanado como para que se reintegren al proyecto. También sugiere que Koldo se tomó demasiado tiempo en reaccionar a las quejas que le presentaba sobre el comportamiento de esta persona.

Además de lo apuntado por Miguel Bernar, sobre la insuficiente asimilación del NER y rapidez de respuesta, cabe añadir que la solidaridad de las demás personas de Walter Pack en aquel episodio concreto también habría quedado en cuestión, si bien somos claramente conscientes de que el acoso, incluso en pequeño grado, presenta un nivel de dificultad muy grande para su resolución, tal como evidencian los casos más extremos que se producen en nuestra sociedad, en los que ni los familiares más próximos logran hacer nada. Si esto es así en el más alto grado de acoso, en los menores o incipientes, con mayor motivo.

Cuando este blog echó a andar, los comentarios estaban abiertos y mientras la mayoría de nuestros lectores y visitantes guardaban silencio, varias personas entonces vinculadas al proyecto Walter Pack dejaron comentarios desfavorables, expresados en ocasiones como exabruptos; algunos de estos comentarios debieron pertenecer a personas que fueron despedidas, en parte, autodespedidas, despidos que también lamenta hoy Miguel.

Es muy necesario salir del despacho y de la zona de confort, por descontado que nos va a dar muchas más satisfacciones, pero también nos ahorrará problemas y dificultades. Dado que, según dicen, «el cuerpo viaja más deprisa que el alma», no es suficiente con tirar paredes, porque aunque se «viaje» fuera del despacho o choco, el «alma» puede seguir siendo de sillón y de despacho. Todo se cambia con comunicación, comunicación, comunicación, sentándonos a hablar, haciendo que sean una realidad tanto la «matriz de relaciones» del NER (el plan de reuniones en todos los equipos y de asambleas) como las reuniones necesarias sobre la marcha para dar la respuesta adecuada en el día a día. Cuando no hay comunicación, comunicación, comunicación, hay filtros, informantes, «enterados», evaluadores a destiempo, en definitiva, siembra de cizaña contra el proyecto de todos.Bienvenida, bienvenido visitante, lee esta experiencia escrita por Miguel Bernar. Te va a gustar y a sorprender. Los Libros de K2K son de descarga libre en formato PDF y si deseas un ejemplar impreso, también puedes pedirlo, solo se pide un donativo inferior al precio que calculas que el libro tendría en librerías.
Leyendo Experiencias ner 2014, ner bizipenak 2014Egun on! Ongi etorri! Buenos días, bienvenido visitante de este blog. La publicación de cada libro de K2K emocionando es un acontecimiento para nosotros, para este Gaur Egun de K2K, ya que es el primer y mejor medio de conocer el NER y a sus protagonistas. Esperamos que para ti también lo sea, y sabemos, lo vemos, que el interés existe. Para muestra está que la semana pasada hemos enlazado desde Twitter los contenidos del post dedicado a Experiencias ner 2014, ner bizipenak 2014, ¡y se cayó la página de Los Libros de K2K! Debió ser que el servidor no soportó tantas visitas o el duende informático de turno hizo de las suyas —ya sabes, cuando los libros solo se imprimían, existían los duendes de imprenta, a los que se atribuían todos los estropicios, desde erratas hasta páginas mal ordenadas o mal impresas; ahora que los soportes son también electrónicos, habrá que decir que los duendes son lo mismo, electrónicos, informáticos, digitales, etc., según.

Bueno, al punto, al grano… de cereal, como precisaría Koldo Saratxaga: vamos a dedicar a cada capítulo del libro un post, a modo de esbozo de guía de lectura, es decir, apuntando dos o tres de sus temas. Si has empezado a leer el libro, enseguida habrás visto que es mucha la información que aporta y que no se agota con una sola lectura. Porque hay que decir que los libros de experiencias ner, ner bizipenak, son de esos libros que admiten releerse, precisamente por esta riqueza de contenidos que requiere de varias lecturas para descubrirse y permite que volvamos a ellos en diferentes momentos y nunca nos vayamos con las manos vacías.

Vamos a empezar nuestra serie de post de «esbozos de guías de lectura» por el del capítulo 1, con la experiencia de Walter Pack, y antes, si lo deseas, refrescamos la panorámica general de Experiencias ner 2014, ner bizipenak 2014 reflejada en el texto de contratapa (contracubierta, contraportada, etc., como tú la llames). Lo hemos reproducido en el primero de los dos post de presentación del libro, así que por hoy, por una sola vez en los años de este blog, vamos a repetir un texto. Porque, bienvenida, bienvenido visitante, aunque nuestros temas son 15 (el nombre NER, sus 13 elementos y su consecuencia), nunca hemos publicado post copiando/pegando de otro post que hayamos escrito, la consistencia del NER lo hace posible.

Dispones también de otra panorámica general en este índice gráfico del libro.Casa de la Creatividad / Sorkuntzaren Etxea / House of Creativity, antiguo edificio-zona noble de Ampo, hoy revitalizado con el ir, venir y estar de los miembros de Ampo, de los demás proyectos de ner group, de otros invitados. Las paredes que emanaron la ya caduca cultura organizacional hoy dan la bienvenida al libre imaginar, pensar, sentir, expresar, compartir de las personas. Es el Nuevo Estilo de Relaciones (NER) en concepto arquitectónico. Una nueva vida para un edificio recuperado con materiales de última generación y en comunicación con la naturaleza. Lo encontraremos en el capítulo II de este nuevo libro de Experiencias ner, que nos recibe con el prólogo de Koldo Saratxaga. Tras él, como capítulo I, el relato de una experiencia gerencial única en el contexto de una década en la que Walter Pack se reinventó para crear su trayectoria de futuro.

Personas libres para crear, ¡libertad!, es el cambio cultural que auspicia K2K emocionando en los entornos laborales: renovar, reinventar, reflexionar, volver a comunicar y otra vez innovar. «Es un nuevo paradigma que pone el centro a las personas y propone evolucionar hacia una cohesión y una solidaridad cada vez mayores entre diferentes». El Parlamento Vasco quiso conocerlo e invitó al promotor de ner group. De nuevo Koldo Saratxaga no dejó indiferentes a su alrededor y los parlamentarios y los espectadores, desde los medios y las redes sociales, reaccionaron como recoge, en resumen, el capítulo IV.

Solidaridad y unión entre las diferencias, un nuevo paradigma y una realidad que ner group siembra mediante su compromiso con la Sociedad. Las largas páginas del capítulo II nos dan la oportunidad de enriquecer nuestra perspectiva y participar así del retorno que reciben las personas que dan y se dan con generosidad. ¡Estamos avanzando hacia la sociedad que queremos y necesitamos! Una sociedad en la que encuentran su lugar, después de encontrar sus posibilidades y oportunidades, proyectos como Gashor y Logos, capítulos V y VI, y proyectos como Ekin y los demás de ner group que, tras entender que no es posible dar un paso atrás, asumen el riesgo de crecer a través de fusiones, capítulo VII.

El ner eguna de 2014, la visita de un grupo de líderes indígenas latinoamericanos y la editorial de K2K protagonizan los tres capítulos finales de un libro que conmueve las fibras de muchos sentimientos, nos reta, interroga, inspira, impulsa, anima y nos mueve al agradecimiento, por el género humano y por el NER.


Casa de la Creatividad / Sormenaren Etxea / House of Creativity, Amporen garai bateko eraikin-eremu noblea, gaur egun biziberritua, Ampoko kideen, ner group-eko gainerako proiektuetako kideen eta beste norbanako batzuen joan-etorriei eta egonaldiei esker. Zaharkitutako erakunde kultura hedatu zuten hormek ongietorria egiten diete gaur pertsonen irudimenari, pentsamenduari, sentimenduari, adierazpenari eta elkarlanari. Harreman Estilo Berriaren (NER) kontzeptu arkitektonikoa da. Bizi berria, azken belaunaldiko materialez eta naturarekiko komunikazioan berritutako eraikin batentzat. ner bizipenei buruzko liburu honen II. kapituluan ageri da. Eta liburuaren hasieran, Koldo Saratxagak idatzitako atarikoa dugu. Haren ondotik, I. kapituluan, hamarkada batean Walter Pack berritzea eta haren etorkizuna bermatzea ahalbidetu zuen parerik gabeko kudeaketa esperientzia baten kontaketa.

Sortzeko askatasuna duten pertsonak, askatasuna! Horixe da K2Kemocionandok lan inguruetan aurreikusten duen kultura aldaketa: berritzea, hausnartzea, berriz komunikatzea eta berriz berritzea. «Paradigma berria da; pertsonak hartzen ditu ardatz gisa, eta desberdinen arteko kohesio eta elkartasun gero eta handiagorantz eboluzionatzea proposatzen du». Eusko Jaurlaritzak ezagutu egin nahi izan zuen, eta ner group-eko sustatzailea gonbidatu zuen. Orduan ere Koldo Saratxagak ez zuen inor epel utzi, eta legebiltzarkideek eta ikus-entzuleek erreakzionatu egin zuten hedabideen eta sare sozialen bidez, IV. kapituluan labur-labur ikus dezakegun moduan.

Desberdintasunen arteko elkartasuna eta batasuna, paradigma berria eta ner group-ek gizartearekiko konpromisoaren bitartez ereiten duen errealitatea. II. kapitulu luzeak aukera ematen digu gure ikuspegia aberasteko eta eskuzabaltasuna eman eta jasotzen duten pertsonen esperientzia ezagutzeko. Nahi eta behar dugun gizartea lortzeko aurrepenak egiten ari gara! Gizarte horretan, Gashor (V. kapitulua), Logos (VI. kapitulua) eta antzeko proiektuek euren tokia aurkituko dute, euren aukerak aurkitu ostean, eta Ekinek eta ner group-eko gainerako proiektuek ere izango dute tokirik, beste erakunde batzuekin bat eginez hazteko arriskua onartzen baitute (VII. kapitulua), atzerapausoak ematea ezinezkoa dela ulertuta.

2014ko ner eguna, Latinoamerikako buruzagi indigena batzuen bisita eta K2K argitaletxea dira liburuaren azken hiru kapituluetako protagonistak. Lan honek barne sentimendu ugari astintzen dizkigu, erronkak eta galderak proposatzen dizkigu, inspirazio eta bultzada gisa balio digu eta eskerrak ematera animatzen gaitu: eskerrak, bai gizakion izateagatik, bai NER estiloagatik.
Experiencias ner 2014, ner bizipenak 2014: índice gráfico de capítulosPDFviernes, 15 de enero de 2016

Experiencias ner 2014 / ner bizipenak 2014 – Los Libros de K2K (y II)

Experiencias ner 2014 / ner bizipenak 2014
– Los Libros de K2K (y II) http://k2kemocionando-novedades.blogspot.com/2016/01/experiencias-ner-2014-ner-bizipenak.html

Con el post de hoy completamos la panorámica sobre el contenido del nuevo libro editado por K2K emocionando; es el cuarto título que se suma a la serie «Experiencias ner», «ner bizipenak», de periodicidad anual, comenzada en 2011. Puedes leerlo, descargarlo o pedir un ejemplar impreso desde la web Los Libros de K2K.

Si deseas refrescar las páginas dedicadas anteriormente a presentar Experiencias ner 2014, ner bizipenak 2014, desde aquí puedes enlazarlas:

Experiencias ner 2014 / ner bizipenak 2014 – Los Libros de K2K (I)

Bienvenida y prólogo al 2016

Koldo Saratxaga: «Barrurantz begira. Kanporantz begira». ner bizipenak 2014, Aitzinsolasa (Los Libros de K2K)

Koldo Saratxaga: «Mirando hacia dentro. Mirando hacia fuera». Experiencias ner 2014, Prólogo (Los Libros de K2K)

La gran innovación


A continuación, completamos el post anterior de adelanto del libro con aportaciones relacionadas con el contenido de los demás capítulos; en las imágenes al final de esta página verás el índice de los mismos.


Experiencias ner 2014 / ner bizipenak 2014. Capítulo VI / VI. kapitulua. Nuestra experiencia en fusiones / Gure esperientzia bat egiteetan

Hogar 2000 – Logos: «Una alianza de conocimiento y tecnología. Logos una de las principales de Europa en innovación y en conversión de cocinas a espacios inteligentes» (vía Telerama).


Ekin: El Origen de las Ideas.
Experiencias ner 2014 / ner bizipenak 2014. Capítulo VII / VII. kapitulua. Logos: con un buen equipo de personas comprometidas y producto, es muy difícil no tener éxito / Logos: pertsona konprometituak eta produktu ona edukiz gero, zaila da arrakastarik ez izatea

Desafío Cooking & Living Final.
Experiencias ner 2014 / ner bizipenak 2014. Capítulo VIII / VIII. kapitulua. ner eguna en Idiazabal / ner eguna Idiazabalen

Con el chef de Tolosa Roberto Ruiz y su equipo.
Experiencias ner 2014 / ner bizipenak 2014. Capítulo IX / IX. kapitulua. Visita de líderes indígenas de Latinoamérica / Latinoamerikako buruzagi indigenen bisita

Abadio Green, primer doctor universitario de la etnia tule. «La tierra pertenece a la humanidad. Creo que más que nunca hoy debe ser escuchada la tierra».


Entrevista a Abadio Green, impulsor de la Licenciatura de la Pedagogía de la Madre Tierra en la Universidad de Antioquia (Medellín. Colombia).


martes, 12 de enero de 2016

La gran innovación


«Todas estas ideas y muchas más están en el libro de Koldo [Un nuevo estilo de relaciones. Para el cambio organizacional pendiente]. Al leerlo veía a Koldo más como un seleccionador que motiva a su equipo que como a un juez que decide. Lo que engancha del libro, sin embargo, es su credibilidad. Se transmiten ideas con la pasión de quien las ha puesto en práctica. Convence de que otra forma de hacer las cosas es posible. Y de que una actitud noble, estética y ética es el mejor pragmatismo. Es un libro excelente. Con su lectura he disfrutado y he aprendido. Sus ideas y el ejemplo de su vida profesional deberían hacer reflexionar a muchos. No solamente en el campo de la empresa, sino en el de la Educación, Universidades, gestión de la Sanidad y en general en todos los sectores privados y públicos. »

Pedro Miguel Etxenike (presidente de la DIPC
y catedrático de la UPV/EHU).
Prólogo a Un nuevo estilo de relaciones


«Este es el gran cambio que las nuevas generaciones tienen que acometer: una equidad y un humanismo que estén por encima del egoísmo, la insolidaridad y el pragmatismo a ultranza que hoy impera en las sociedades acomodadas.»

«Horixe da oraingo belaunaldiek egin beharreko aldaketa handia: norberekoikeriaren, elkartasunik ezaren eta estutasunik gabeko gizarteetan nagusi den pragmatismo porrokatuaren gainetik egongo diren zuzentasuna eta humanismoa bilatzea.»

Koldo Saratxaga, impulsor de ner group
Prólogo a Experiencias ner 2014, ner bizipenak 2014


Egun on!, ¡buenos días!, ¡y bienvenido! Ongi etorri! ¿Qué te ha parecido el prólogo de Koldo que hemos publicado en el blog toda esta semana anterior? Es el prólogo a Experiencias ner 2014, ner bizipenak 2014, que encontrarás en la web de Los Libros de K2K, para descarga libre (en formato PDF) o si lo prefieres, para solicitar un ejemplar impreso.

Salimos siempre ganando cuando leemos o escuchamos a Koldo Saratxaga, no deja de sorprendernos, con su conocimiento de lo que hay y lo que viene, de las inquietudes en vanguardia, de las ideas que están en el aire, con perspectiva propia y novedosa hacia el futuro... Si «ponemos la oreja» a lo que dice y a cómo lo expresa, enseguida descubrimos buenas pistas para avanzar y noticias de por dónde va el entorno. Sin duda esto tendrá que ver con que a Koldo le llaman continuamente y se muestran tan satisfechos, hasta orondos, de contar con él, a la vez que interesados y curiosos por conocer sus ideas… ¿Que empezamos el año «un poco» pelotas, aduladores? Antes de «sentenciarnos» así, mira cómo empieza este panel sobre innovación y cooperativismo, cómo transmite José Mari Usatorre (director de Promoción de la Corporación MONDRAGÓN) su complacencia por contar con Koldo (minuto 1:54) y Marie Bouchard (presidenta de la comisión científica de CIRIEC internacional) su curiosidad más adelante (minuto 15:20), o dos de los asistentes (minuto 1:25:30 en adelante) se expresan como «tocados» o interpelados por afirmaciones de Koldo y debaten y rebaten. Suscitar reacciones y preguntas ya es sintomático de que el impulsor de NER group, su inspirador, impulsa. Claro que a algunos les inspirará ganas de ponerle la zancadilla, ¡es ley de vida social!, habrá que decir, aunque ojalá no lo fuera, para ninguna persona.

También en este vídeo mencionado, al final casi, comenta Koldo su diferencia ante una de las ideas del equipo de compromiso con la sociedad de ner group, consistente en impulsar la asistencia a gimnasio. Le gustaría, en cambio, que se propusieran cosas como conocer los árboles y plantas del entorno guiados por los mayores de la localidad. Y cómo son las cosas con el innovador Koldo, bienvenida, bienvenido visitante, que tiempo después, un líder global de electrotecnia (del tipo de los esperados en la feria de la CES en Las Vegas y que van recogiendo premios a su innovación en diferentes países) ha hecho un spot con la idea conductora de que los trabajadores mayores, los jubilados, son los mejores para mostrar la empresa a las generaciones de los más pequeños.

Siempre es de interés conocer el parecer de quienes han visto o protagonizado la realidad a su alrededor durante muchos años, nadie o casi nadie lo pondrá en duda, como tampoco que la edad muestra ser no pocas veces un factor asociado a la renuncia a la evolución y el cambio; también al cambio NER, y al respecto leemos algunas referencias concretas en el libro Experiencias ner 2014 / ner bizipenak 2014.

También los de mediana edad y los más jóvenes se encierran entre las cuatro paredes de sus posturas. Y si nos permites indicarlo, incluso hay quienes se mueven activamente para que los demás no se muevan, para recluirlos entre las cuatro paredes de su control, cosa que, evidentemente, se logra vía abuso de poder, consentimiento viciado o similar. ¡Qué contrasentido!, estar activos para recortar las alas de las personas.

Sería buena cosa que además de militar en la tribu urbana o grupúsculo de nuestra preferencia, militemos en la tribu de relacionarnos, relacionarnos con un Nuevo Estilo de Relaciones (NER) Harreman Estilo Berri bat, que no es ni siquiera horizontal, como hace notar Juan Jesús Anduaga, sino que toma forma parecida a una célula —la semilla de toda vida, y el hecho es que el NER impulsa la vida y desarrollo de proyectos y personas.

«No salimos de nuestras posturas, de los estándares que tenemos ya armados, y nos viene una crisis y no sabemos reaccionar», dice Koldo en el vídeo que incluimos a continuación. «Y esa es la gran innovación, tener un proyecto de pueblo, un proyecto de país.»

«¿Dónde está el cambio? En la educación. En la pedagogía. En los valores, en tener proyectos comunes y una sociedad en la que nos sentimos parte de ella.»Algunas veces nos movemos también por el llamado «pragmatismo», con olvido de proyectos y valores comunes. Por eso hoy hemos empezado releyendo también el final de otro prólogo, el que Pedro Miguel Etxenike escribió para la mencionada obra de Koldo Saratxaga:

«[El libro Un nuevo estilo de relaciones] convence de que […] una actitud noble, estética y ética es el mejor pragmatismo».


No valdría la pena hablar del añejo pragmatismo como reedición del aún más añejo «el fin justifica los medios». Sí vale la pena mencionar que la cooperación pragmática está siendo un catalizador del cambio en posturas y actitudes de relaciones en todos los niveles. Es un signo de la sociedad global actual y cada país, proyecto o persona tienen a su alcance elegirlo en favor de un Desarrollo Humano Justo y Sostenible o como aval de corrupción, corruptos y/o corruptores, que no faltan en ningún lugar y tiempo.

El entorno social facilita asumir un Nuevo Estilo de Relaciones que supone convivir en diversidad y desdibujar fronteras sociales, culturales, de edad, formación, identidad... en resumen, abrir los ojos a que somos diversos y así hemos de reconocernos en convivencia y llegar al proyecto común, también de pueblo y país. Sea la cooperación pragmática, el populismo, el creciente peso del «99%», de las llamadas a la responsabilidad social..., las apelaciones son suficientes como para entender que en el terreno social las distancias se acortan, tienden a lo horizontal.

Lo horizontal en la relación social no quiere decir lo equilibrado, lo justo, como evidencia el desequilibrio económico que la crisis ha acentuado, relacionado en muchos casos con conceptos de empresa y trabajo al más puro estilo del pragmatismo inhumano y antiético.

Desde el punto de partida de nuestra sociedad actual, con sus pros y contras, es una gran idea del sentido común de Koldo Saratxaga echar mano de la equidad y el humanismo para hacer frente a desigualdades injustas, repartir y compartir lo que es limitado y es de todos, en la medida de cada caso, y construir hacia delante en equilibrio.

Equidad y humanismo, dos valores que nos servirá de mucho no perder de vista, de oído o de tacto, como un contenido proyectado desde un faro, anunciado con sirena, o pegado a los dedos en Braille.Imagen realizada gracias a la web de la Fundación Braille del Uruguay (FBU)
martes, 5 de enero de 2016

Koldo Saratxaga: «Mirando hacia dentro. Mirando hacia fuera». Experiencias ner 2014, Prólogo (Los Libros de K2K)«Mirando hacia dentro

»En este otoño del 2015 se cumple una década del nacimiento de K2Kemocionando, que a su vez marca el inicio, tras el cambio logrado en Irizar en catorce años, de lo que hoy es ner Group.

»En este periodo son casi cincuenta las organizaciones en las que hemos tenido la oportunidad de iniciar un desarrollo basado en el Nuevo Estilo de Relaciones (ner).

»Para los lectores (www.loslibrosdek2k.com) y conocedores de ner Group, doy por sabido están al corriente de lo que implica el paso del modelo imperante al modelo ner que desde K2K impulsamos y que todas las organizaciones de ner Group aplican. Sabemos y somos conscientes, y más tras esta década, del cambio cultural que nuestra propuesta supone. También, tras este periodo de siembra, somos conocedores de los frutos que aporta, más aún, cuando la mayoría de las organizaciones se nos han acercado en situaciones bastante límite, como consecuencia de mantenerse durante toda su existencia en modelos de gestión caducos y de una crisis que llegó sin avisar y que no ha indicado cuándo acaba. En nuestra opinión, para una gran mayoría no finalizará no tanto por que no haya oportunidades, sino porque no se dan cuenta de que la crisis la tienen en casa.

»Iniciamos la edición de Experiencias ner en 2011, con la intención de compartir aquello que creemos puede ayudar a otras pequeñas y medianas organizaciones, así como dar a conocer realidades cercanas a profesores y estudiantes.

»Está claro que no todas las relaciones iniciadas han llegado a buen puerto, por diversas razones como veremos, pero sobre todo porque no es fácil asumir que en meses o incluso en dos, tres años, no se puede realizar un cambio cultural radical que pretende afianzar una posición nueva de la organización, en todos los sentidos, de cara al futuro. Estamos en una sociedad donde no prima la enseñanza basada en la siembra y sí en la cosecha rápida y por los caminos que la permitan, sea dejando de lado la ética o la transparencia y muchos valores más. En ningún caso hemos visto una organización en la que estos aspectos tuvieran un sobresaliente.

»Los acuerdos que no han llegado a buen término, entendiendo por ello los que no llegaron a finalizar el cambio cultural del modelo tradicional al ner, y aunque siempre se iniciaron con total conformidad de la propiedad y con una media superior al noventa por ciento por parte de las personas, comprenden cerca de veinte organizaciones a lo largo de estos diez años.

»En su mayoría, doce de ellas, son organizaciones empresariales familiares, en las que surgieron las siguientes circunstancias: propietarios que ante situaciones críticas, muy delicadas, por razones económicas o por razones relacionales o, más frecuentemente, por ambas, piden ayuda, pero en el tiempo se percatan de que han dejado el poder y el control en manos de todas las personas y, de manera repentina, acaban por aducir razones varias para cortar la relación y volver a los caminos de siempre, ante el asombro de la mayoría de las personas por la incoherencia que esto representa. En menos casos, ha sido por conflictos y falta de unificación de objetivos claros cuando la propiedad está en varias manos y no existe un liderazgo claro y respetado.

»Por otro lado, han sido cuatro cooperativas, donde tan complicado es llevar con coherencia por parte de las personas la dualidad de socios y trabajadores, y donde las guerras de poder, el protagonismo de ciertos personajes, las rencillas entre veteranos y jóvenes, y los cambios de Consejeros, por tanto, de los poderes, hacen muy complejo que se diferencie lo importante de la cooperativa de lo personal y grupal.

»En tercer lugar, tres sociedades familiares, con una propiedad practicando un absoluto respeto a los acuerdos aceptados en el inicio, así como un comportamiento exquisito en las relaciones a lo largo del tiempo, pero donde las relaciones sindicales fueron bastante tortuosas, también desde un inicio y en toda su trayectoria. Aunque en todos los casos el conocimiento y la aprobación del ner mediante asamblea fueron aceptados por mayorías como la media mencionada, y aunque se trató de forma personal y expresa con los sindicatos que en el proceso de cambio las decisiones se tomarían, igualmente, en asamblea o, lo que es lo mismo, por parte de todas las personas reunidas, siempre, desde el inicio, unos pocos hacían la vida muy tensa y muy poco respetuosa, para finalmente acabar boicoteando el proyecto. Prefiero no comentar cuál es su situación actual.

»Y por fin, para cuadrar, una media docena de organizaciones donde simplemente se terminó un periodo de colaboración exitosa y en buena armonía.

»Las demás organizaciones hoy forman parte activa de ner Group.»Otra mirada y reflexión, que puede aportarse tras esta década, es sobre las conclusiones en los grados de dificultad encontrados, aparte los comentados, en las organizaciones que conforman ner Group.

»De estos cabe resaltar: el largo periodo necesario para que el conjunto de las personas olviden las relaciones anteriores vividas en la organización donde las hay de amistades, desavenencias, rencores, incluso odios, envidias, diversos grados de confianza y desconfianza en cada compañero según ese pasado, y sin que esto tenga que ver, en una alta proporción de las ocasiones, con sus relaciones con la jerarquía, sino con personas con las mismas actividades y responsabilidades, debido a los muchos años de convivencia y las pocas ilusiones compartidas. En el pasado, les han unido sus críticas a la propiedad o a los directivos, pero cuando comienza el nuevo estilo de relaciones, la no jerarquía y el trabajo en equipo más la necesidad de entenderse con todas las personas a fin de que la cadena funcione al unísono y compartir un único proyecto, las discrepancias y el no querer discusiones con el de al lado se convierten en el primer escollo que superar. Es mucha la energía que se precisa inyectar para que una nueva cultura nazca y por tanto la confianza fluya e impulse el nuevo proyecto común.»Asimismo, es importante el periodo necesario para que las personas asuman su nuevo rol, y me refiero ahora a aquellas que eran tratadas como operarios, como mano de obra, y que ahora son tratados como personas, no hay otro término para la nueva referencia o relación. Nada en el día a día, desde la transparencia hasta la libertad, pasando por la comunicación, la toma de decisiones en asamblea o su pertenencia al Equipo de Pilotaje (Comité Directivo, en su homologación a las empresas tradicionales), tiene que ver con el pasado. Es duro observar que se asume una posición en el sistema piramidal impuesto y resulta difícil, para una importante mayoría, cruzar la puerta de la jaula y experimentar una oportunidad de ser actor con papel propio en los equipos autogestionados. Aquí debe destacarse que un tanto por ciento muy alto de estas personas tiene estudios de Formación Profesional.

»Otro importante escollo que superar es el clásico «los de arriba y los de abajo», consecuencia de la división clásica de obreros, operarios y empleados y jefes, que también suele coincidir de manera clara con las ubicaciones físicas arriba y abajo. Esto último, en casi todos los casos, lo cambiamos rápidamente, poniendo a todas las personas en la misma planta, y no hay duda de que mejoran las relaciones.

»De menor nivel, pero también escollo, es el grado de dificultad que muestran los universitarios para formar equipos con objetivos comunes, que requieren de mucha comunicación, empatía, flexibilidad, generosidad, naturalidad con las personas de producción, del taller. En nuestro estilo de relaciones esto es básico, como se indica, ya que los equipos línea cliente (ELC) los conforman personas que están en el proceso desde que se capta el pedido del cliente hasta que se le entrega.

»Las dificultades que existen en las organizaciones, nos referimos a pequeñas y medianas, y que es sabido están fundamentalmente en las personas y sus relaciones, se convierten en mucho más asequibles y en oportunidad de experiencias satisfactorias a medida que se van superando con la capacidad de innovar, de afrontar nuevos retos, de compartir una visión de futuro, de satisfacer al cliente en el día a día, de lograr la eficiencia y la garantía de futuro.»Como puede apreciarse, estos grados de dificultad que encontramos tienen que ver con una sociedad jerarquizada, unas organizaciones en donde prima lo personal y no lo común, una educación clasista y focalizada en la competitividad, y una cultura del yo muy alejada del nosotros o el todos.

»Estos modos de proceder generalizados, estos esquemas de vida y comportamiento masificados, tienen como origen una clara y preocupante falta de libertad de las personas: una persona se siente libre cuando es portadora de su propia propuesta y su palabra es el medio para compartir con los demás diferentes opiniones y lograr acuerdos que permitan convivir satisfactoriamente entre diversos. Un entorno de relaciones en libertad necesita de ciudadanos maduros, conscientes y participativos.

»Como esto no es una realidad, nos queda disfrutar de una lenta evolución hacia esa libertad siendo coherentes y constantes con nuestras ideas y creyendo en las personas.
»Mirando hacia fuera

»Parece que, aunque las imágenes cercanas que nos rodean día a día no nos indiquen grandes señales de cambio, sí es cierto que estamos en el inicio de que la sociedad, el mundo habitado, el planeta en sus entrañas esté gestando el cambio de rumbo de la locura que posiblemente se inició con la primera Revolución Industrial y se desató con el liberalismo que nació hace tres décadas y, cual dragón de fuego, arrasa todo con el único objetivo de acrecentar su poder y su riqueza. Los Estados no se ocupan de sus ciudadanos porque anteponen las exigencias de las multinacionales, en lugar de paliar las grandes necesidades sociales propias y menos las ajenas.

»Estamos mal digiriendo que somos un planeta de personas diferentes, no solo de nacionalidades o colores diferentes, sino de familiares diferentes, de vecinos diferentes, de compañeros de trabajo y de amistades diferentes, y además todos los días diferentes al día anterior. Es decir, no asumimos una realidad biológica como es la diversidad humana y sí estructuramos, casi fosilizamos, una desigualdad social, un mal uso del planeta Tierra que están propiciando cambios fundamentales en nuestra existencia y una tremenda incertidumbre de cara al futuro.»Desde ner Group venimos mostrando una modesta, pero clara, creencia en que es necesario un Desarrollo Humano Justo y Sostenible. Aquí se incluye la parte económica, desde lo macro, que hoy domina el mundo, hasta lo micro, que pasa por ser una asignatura pendiente, ya que la humanidad está en un absoluto desconocimiento de todo lo que le rodea en términos de economía y finanzas. Se incluye también, como indica el término Desarrollo Humano Justo y Sostenible, la parte humana, la parte social, rodeada de tantas injusticias cercanas y lejanas en estos momentos de grandes tecnologías y riquezas; injusticias que se han convertido en una suma de imágenes y roles que cada cual observa, en este teatro de pantomima que es la vida, sin que nadie tome como prioritario definir cómo y para cuándo acabamos con esta desigualdad cada vez mayor. Y en tercer lugar en el término Desarrollo Humano Justo y Sostenible, se incluye lo medioambiental, cuyas riendas debemos tomar los ciudadanos de a pie, sin dejar que los gobiernos, al servicio del gran capital sin escrúpulos, gestionen nuestra Tierra, nuestro clima, como un negocio más.

»Y como a todo esto los gobiernos dirán que ya lo toman en consideración y actúan en consecuencia, debemos añadir que no es así y que deben hacerlo con equidad, con justa medida y equilibrio para todos los humanos y nuestro hábitat.»Esta locura de la sociedad de dejar hacer nos ha llevado a ocho años de crisis sistémica que, por sus resultados, vemos que ha sido una crisis no proporcional a la situación que cada persona mantenía antes de ella en este sistema económico social, ya que los individuos dominantes han acrecentado su superioridad y, por tanto, su poder. De esta manera, los más ricos han visto aumentar su riqueza desde un 44% en 2009 a un 48% en 2014. Las ochenta personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza que el 50% más pobre de la población mundial. El 92% de la humanidad tiene el 17,7% de la riqueza.

»Estamos necesitados de una revolución, no de esta involución, de una nueva democracia, más real y menos representativa, menos política, menos de minorías ligadas a profesionales vinculados al poder, a las oligarquías y sus emporios privados. Debemos transitar por democracias que tengan como base el bienestar común, lo colectivo, la igualdad de oportunidades.»Si pasamos de lo macro a lo micro y cercano, nos encontramos con los salarios: el sueldo bruto medio del 10% que menos gana, según Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), es de 411 €, mientras que el sueldo bruto del 10% que más gana es de 4.617 €. La desigualdad de género no ha modificado su rumbo, ya que las mujeres ganan un 24% menos que los hombres, lo cual es consecuencia de que el 33% de las mujeres trabaja a tiempo parcial, contra un 6% en el caso de los hombres. Con esta arcaica manera de mantener la sociedad se llega al 40% de diferencia en las pensiones que perciben las mujeres con respecto a las que perciben los hombres. Estos datos los proporcionan los gobiernos; ¿qué hacen tras su publicación?

»La realidad de estos ingresos de quienes aún los obtienen, ya que hay millones de personas que no, nos lleva a convivir en nuestra Europa occidental rica y en progreso con una realidad de pobreza alarmante y medio opaca.»En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), y según su encuesta de necesidades sociales de 2014 (módulo EPSD-Pobreza), la tasa de pobreza real ha aumentado del 4,2% en 2008 al 5,3% en 2012 y al 5,9% en 2014. El número de personas afectadas ha pasado de 89.706 en 2008 a 127.399 en 2014.

»Es de reseñar la tendencia alcista de la pobreza infantil en familias con hijos e hijas menores de 14 años, mayor que en el resto de la población, que ha pasado de un 7,3% en 2008 a un 11,2% en 2014. En el estado español, según la Fundación “la Caixa”, hay 840.000 niños que viven bajo el umbral de la pobreza.

»En el contexto europeo, la CAV ha experimentado un pequeño retroceso, ya que su tasa de pobreza relativa, del 18,5%, está por encima de la de la Unión Europea de los 28, que es del 16,7%. Esto indica los muchos millones de personas que en la Unión Europea viven en pobreza.

»La sociedad en general no se enfrenta a esta poco conocida realidad y permite las grandes desigualdades que nos rodean, siguiendo con su habitual estilo de vida.»Una infancia con malnutrición, sin las calorías mínimas que permitan una existencia digna y equitativa, genera automáticamente ciudadanos, no diversos, que lo son, sino inferiores y desiguales. Pasamos de la diversidad a la desigualdad, por la imposibilidad de un desarrollo emocional, educacional y relacional en igualdad de oportunidades.

»A esto le sumamos un modelo escolar que es competitivo, clasista, de oportunidades para quien mejor lo ha tenido en su vida, donde se resaltan las aptitudes en lugar de las actitudes. Un modelo escolar que va a regular el acceso a muchas de las alternativas de futuro a través de un sistema de notas medias, obtenidas en exámenes puntuales preparados a base de memoria y horas extras pagadas por quienes pueden. Un modelo escolar que deja fuera de consideración las posibilidades reales que atesora la unicidad de cada niño o niña, al igual que sus situaciones personales, familiares o sociales.

»Esto desemboca en una situación discriminatoria, de la que no es necesario decir que jamás debiera permitirse, como es que interrumpen su escolaridad un 10% de los niños y las niñas que la inician en la CAV y más de un 20% en el Estado y, por tanto, acaban en lo que se denomina fracaso escolar.»El modelo escolar actual está lejos de ser un modelo educativo en el que primen las asignaturas de humanidades. La filosofía y la historia pasan a ser optativas porque no son relevantes para abrirse camino en la vida económica o para lograr un trabajo mejor remunerado. Esto es un buen medio para que los hoy jóvenes, adultos del mañana, no sepan analizar qué les sucede, ya que no han estudiado qué y quiénes reflexionaron sobre lo que pasaba en épocas anteriores. Más bien parece, una vez más, que la no educación está dirigida por las necesidades de las grandes organizaciones empresariales y patronales, así como de los medios de comunicación, para lograr sus objetivos de crecimiento a corto.

»¿Cómo es posible que, tras la crisis actual y con los muchos y graves problemas que la sociedad mundial tiene entre manos, las fantasías de los niños hayan pasado de querer ser maestros o astronautas hace 25 años a ricos y famosos en este momento?»¿Cuándo vamos a inyectar la pedagogía suficiente hasta hacer ver que lo que necesitamos son personas para una sociedad cada vez más colaborativa y, por tanto, rodeada de un mayor bienestar para todos? ¿Cuándo vamos a dejar de pensar que lo más importante no es tener un trabajo cualquiera con una remuneración cada vez más escasa, sino qué queremos ser en lugar de qué queremos tener? ¿Cuándo vamos a decidir que los mejores cerebros, los mejor pagados y los más apreciados por la sociedad tienen que ser los profesores y las profesoras de un nuevo estilo de educación, que considere a cada niño como un ser único y donde se erradique el fracaso escolar y la discriminación que aplica la injusta forma actual de valorar?»Este es el gran cambio que las nuevas generaciones tienen que acometer: una equidad y un humanismo que estén por encima del egoísmo, la insolidaridad y el pragmatismo a ultranza que hoy impera en las sociedades acomodadas.»En ner Group hemos dado pasos relevantes en lo que a equidad salarial y diferencias de género se refiere, tenemos canales de solidaridad interna y con la sociedad que superan lo habitual, pero estamos lejos de sentirnos orgullosos de ser organizaciones impregnadas de un Desarrollo Humano Justo y Sostenible. Somos conscientes de que remar contra cultura requiere ser pacientes y constantes, y así poder disfrutar de los pequeños avances logrados. Sin embargo, espero y deseo que seamos más ambiciosos y persistentes de cara al futuro, ya que no debemos ni podemos engañarnos y conformarnos con posturas cómodas.

»Todo el que no empuja se convierte en un lastre para el resto.»
Koldo Saratxaga: «Barrurantz begira. Kanporantz begira». ner bizipenak 2014, Aitzinsolasa(Los Libros de K2K)«Barrurantz begira

»2015eko udazken honetan, K2Kemocionando sortu zenetik hamarkada beteko da. Aldi berean, Irizarren hamalau urtean lortutako aldaketaren ostean, gaur egun ner Group denaren hasiera ere bada.

»Denbora tarte honetan, aukera izan dugu ia berrogeita hamar erakundetan harreman estilo berrian (ner) oinarritutako garapena abian jartzeko.

»Pentsatzen dut ner Group-en irakurleek (www.loslibrosdek2k.com) eta hura ezagutzen dutenek jakingo dutela zer esan nahi duen eredu nagusitik K2K-n sustatzen dugun eta ner Group-eko erakunde guztiek aplikatzen duten ner eredura aldatzeak. Jakin badakigu, are gehiago hamarkada bete igaro ostean, gure proposamenak zer-nolako kultura aldaketa dakarren. Ereinaldi horren ondoren, halaber, ikusi dugu zer fruitu ekarri dituen; zer esanik ez kontuan hartuta erakunde gehienak oso mugako egoeran etorri zaizkigula, sortu zirenetik kudeaketa eredu zaharkituak izan dituztelako eta aterik jo gabe krisi bat etorri zaigulako, noiz bukatuko den ez dakiguna. Gure ustez, askorentzat krisialdia ez da amaituko, baina ez aukerarik ez dagoelako, baizik eta krisia etxean dutela ohartzen ez direlako.

»2011. urtean ekin genion ner bizipenak egitasmoari, beste erakunde txiki eta ertainei lagungarria izan dakiekeela iruditzen zaiguna partekatzeko eta irakasle zein ikasleei hurbileko errealitatea ezagutarazteko asmoz.

»Argi dago hasitako harreman guztiek ez dutela ataka gainditu. Ikusiko dugun moduan, hainbat arrazoi direla tarteko gertatu da hori, baina batez ere, ez delako erraz onartzen hilabete batzuetan edo bizpahiru urtean ezin daitekeela egin errotiko kultura aldaketa bat, etorkizunari begira erakundearen kokagune berri bat zentzu guztietan sendotuko duena. Gure gizartean, ereintzan oinarritutako irakaskuntza baino gehiago uzta bizkorrean oinarritutakoa da nagusi, horretarako beharrezkoak diren bideak eginez, baita etika, gardentasuna eta beste balio ugari albo batera utzi behar badira ere. Ez dugu ikusi alderdi horietan bikainak izan diren erakunde bakar bat ere.

»Erabat burutzera iritsi ez diren erabakiak ere izan dira; esan nahi baita, eredu tradizionaletik ner eredurako kultura aldaketa amaitu ez dutenak. Hamar urte hauetan, hogei bat erakunde izan dira; guztiak ere jabeen erabateko adostasunarekin hasitakoak, bai eta pertsonen % 90etik gorako batez bestekoaren adostasunarekin ere.

»Gehien-gehienak, hamabi hain zuzen, familiako enpresa erakundeak dira, eta honako egoera hauek izan dituzte: egoera kritiko oso labainak izateagatik, eta arrazoi ekonomikoak edo harreman arrazoiak direla tarteko, edo gehienetan, biengatik, laguntza eskatu duten jabeak; baina denborarekin ohartu direnak boterea eta kontrola beste pertsona batzuen eskuetan utzi dituztela, eta bat-batean hainbat arrazoi botatzen hasi direnak harremana mozteko eta betiko bideei berriz heltzeko, nahiz eta pertsona gehienek pentsatu erabat jarrera inkoherentea dela hori. Kasu gutxiagotan, gatazkak izan dira arrazoi nagusi, edo helburu garbietan bateratzerik ez egotea, eta jabetza hainbat eskutan banatuta egotea, lidergo argi eta errespetaturik gabe.

»Bestalde, lau kooperatibatan, oso zaila izan da bazkideen eta langileen dualtasuna modu koherentean eramatea, eta botere gerrek, pertsona batzuen protagonismoak, beteranoen eta gazteen arteko ika-mikek eta kontseilarien, eta horrenbestez botereen aldaketek asko korapilatu dute kooperatiban garrantzia duena pertsonaletik eta taldekotik bereizi ahal izatea.

»Hirugarrenik, familiako hiru elkarte izan ditugu, hasieran bertan onartutako erabakiak erabateko errespetuz zaindu dituzten jabedunak, eta denboran zehar harreman eta jarrera bikaina izan dutenak, baina harreman sindikal bihurri samarrak izan dituztenak, nola hasieran bertan, hala ibilbide osoan. Nahiz eta kasu guztietan aipatutako batez besteko handiarekin onartu biltzarrean ner ezagutzea, eta nahiz eta sindikatuekin modu pertsonalean eta espresuki landu aldaketa prozesuan erabakiak biltzarrean hartuko zirela, alegia, bildutako pertsona guztien erabakiz, hasieratik bertatik egon zen tentsioa sortu eta errespeturik erakutsi ez zuenik, azkenerako proiektuari boikota egiteraino. Nahiago dut horiek gaur egun duten egoera zein den ez aipatzea.

»Eta, azkenik, dozena erdi bat erakunde, lankidetza aldia arrakastaz eta giro onean amaitu zutenak.

»Gainerako erakunde guztiek ner Group-en parte hartzen dute, modu aktiboan egin ere.»Hamarkada hau igaro ostean bada aipatu beharreko beste begirada eta gogoeta bat: ner Group osatzen duten erakundeetan, aipatutakoez gainera, izan diren zailtasunetan aterako ondorioei buruzkoa, hain justu.

»Horietatik, hauek dira nabarmentzeko modukoak: pertsonek erakundean aurretik bizi izandako harremanak ahazteko beharrezkoa den denbora luzea (adiskidetasuna, ezadostasunak, ezinikusiak, gorrotoak, bekaizkeriak, kide bakoitzarekiko konfiantza eta konfiantzarik eza, iraganaren arabera), eta horrek guztiak ez du zerikusirik ‒askotan, behintzat‒ hierarkiarekiko duten harremanarekin, baizik eta jarduera eta erantzukizun berbereko pertsonekiko dutenarekin, bizikidetzan igarotako urte andanagatik eta partekatutako ilusio urriengatik. Iraganean, jabeenganako edo zuzendarienganako kritikak batzen zituen, baina harreman estilo berria hastearekin batera, ez dago hierarkiarik eta lantaldean aritu behar da; beraz, ezinbestekoa da pertsona guztiekin ondo moldatzea eta elkar ulertzea, baldin eta kateak hots bakarrez funtzionatuko badu. Gainera, proiektu bakar bat partekatu behar da, desadostasunak sortzen dira, eta normala da albokoarekin eztabaidarik eduki nahi ez izatea. Hori guztia bihurtzen da, bada, gainditu beharreko lehen eragozpen. Energia ugari behar da kultura berri bat sor dadin, eta hala, konfiantzari esker proiektu bateratu berria sustatu ahal izateko.»Era berean, garrantzitsua da pertsonek euren rol berria onartzeko behar duten denbora izatea. Zehazki, langile gisa tratatzen zituzten eta orain pertsona gisa tratatzen dituztenaz ari naiz (ez dago erreferentzia edo harreman berria definitzen duen beste terminorik). Eta eguneroko ezerk ez du zerikusirik iraganarekin: ez gardentasunak, ez askatasunak, ez komunikazioak, ez erabakiak biltzarrean hartzeak, ez Gidaritza Taldeko kide izateak (Zuzendaritza Batzordea esaten zaio enpresa tradizionaletan), etab. Zaila da ikustea inposatutako piramide sisteman posizio bat onartzen dela, baina askorentzat zaila da, halaber, kaiolako atea zeharkatu, eta eragile izateko aukera edukitzea, autokudeatutako taldeetan rol berekia edukita. Hemen, nabarmentzekoa da pertsona horietako askok eta askok Lanbide Heziketako ikasketak dituztela.

»Gainditu beharreko beste eragozpen handi bat dugu hauxe: «Goikoak eta behekoak» ohiko bereizketa, langileen, enplegatuen eta nagusien sailkapen klasikoaren ondoriozkoa, sarri askotan fisikoki goian eta behean kokatzearekin bat datorrena. Azken hori, kasu gehienetan, bizkor aldatu ohi dugu: pertsona guztiak solairu berean jartzen ditugu, eta zalantzarik gabe, horrek asko hobetzen ditu harremanak.

»Bada beste eragozpen bat, txikiagoa hau: unibertsitatetik ateratakoek helburu bateratuak izango dituzten taldeak sortzeko dituzten zailtasunak. Horrek ekoizpenean edo tailerrean diharduten pertsonekin komunikazio, enpatia, malgutasun, eskuzabaltasun eta naturaltasun handia izatea eskatzen du. Gure harreman estiloan hori oinarrizkoa da, esan bezala prozesuan dauden pertsonek osatzen baitituzte bezero lerroko taldeak: hasi bezeroaren eskaera jasotzen denetik eta ematen zaionera arte.

»Erakunde txiki eta ertainetan izaten diren zailtasunak —gauza jakina da bereziki pertsonengan eta horien arteko harremanetan sortzen direla— eskuragarriagoak eta esperientzia askiesgarriak izateko aukera bihurtzen dira gainditu ahala, nola berritzeko gaitasunari esker, hala erronka berriei aurre egiteko, etorkizuneko ikuspegia partekatzeko, egunerokoan bezeroa gogobetetzeko eta etorkizuneko eraginkortasuna eta bermea lortzeko gaitasunari esker.»Ikus daitekeen bezala, izaten diren zailtasun maila horiek zerikusia dute hierarkian oinarritutako gizartearekin, ezaugarri pertsonalak eta ezohiko ezaugarriak nagusi diren erakundeekin, hezkuntza klasista eta lehiakortasunari begira dagoen hezkuntzarekin, bai eta gugandik edo guztiongatik urrun dagoen niaren kulturarekin ere.

»Jarduteko modu orokor horien jatorrian, alegia, bizi-eskema eta jokaera eskema masifikatu horien jatorrian, pertsonen askatasun gabezia argia bezain kezkagarria dago: pertsona bat libre sentituko da bere proposamena egin dezakeenean, eta hitza denean gainerakoekin iritziak partekatzeko eta askoren artean arazorik gabe bizikidetza bultzatzea ekarriko duten erabakiak lortzeko bitartekoa. Askatasunean egindako harremanen inguruneak ezinbestekoak ditu herritar heldu, ezagueradun eta parte-hartzaileak.

»Baina hori ez denez errealitatea, askatasun horretara doan bilakaera mantsoaz gozatzea besterik ez zaigu geratzen, gure ideiekin koherente eta irmo jokatuz eta pertsonengan sinetsiz.
»Kanporantz begira

»Itxuraz, egunerokoan inguratzen gaituzten irudiek ez dute aldaketaren arrasto handirik erakusten; alabaina, egia da gizartea, jendez betetako mundua eta planeta, bere erraietan, seguru asko Lehen Industria Iraultzarekin hasi eta duela hiru hamarkada sortutako liberalismoan piztu zen eromenaren, suzko herensugeen pare bere boterea eta aberastasuna ugaltzeko helburu bakarrarekin guztia suntsitzen ari den eromenaren norabide aldaketa prestatzen hasia dagoela. Estatuak ez dira euren herritarrez arduratzen, multinazionalen eskakizunak jartzen baitituzte ororen gainetik. Hala, ez dituzte euren gizarte premiak arintzen; are gutxiago, besterenak.

»Modu okerrean onartzen ari gara pertsona desberdinez osatutako planeta garela, ez soilik naziotasun edo kolore desberdinetakoak, baizik eta familia, bizilagun, lankide eta lagun desberdinetakoak; eta gainera, egun guztiak bezperakoak ez bezalakoak direla. Esan nahi baita, ez dugu giza askotarikotasuna errealitate biologikotzat onartzen, eta gizarte desberdintasun bat egituratzen dugu, ia fosilizatu arte. Lurra planetaren erabilera okerra egiten dugu, eta hori funtsezko aldaketak eragiten ari da gure izatean, baita izugarrizko ziurgabetasuna sortzen ere, etorkizunari begira.»ner Group-etik erakusten ari gara, xume baina argi, ezinbestekoa dela Giza Garapen Bidezko era Iraunkorra izatea. Eta hor txertatu behar da alderdi ekonomikoa: munduan nagusi den makrotik gainditzeke dagoen irakasgaia den mikroraino; izan ere, gizakiok ez dugu ezagutzen, inondik inora, ekonomiari eta finantzari dagokionez inguruan dugun guztia. Eta Giza Garapen Bidezko eta Iraunkorra kontzeptuak adierazten duen bezalaxe, giza alderdia ere aintzat hartzen dugu, gizarte alderdia, teknologia eta aberastasun handiko une hauetan hurbileko zein urruneko hainbeste bidegabekeriez inguratuta dagoena. Bidegabekeria horiek bizitza den pantomima antzerkian norbanakoak behatzen dituen irudien eta rolen batura bihurtu dira, eta inortxok ere ez du lehentasunezkotzat jotzen geroz eta handiagoa den desberdintasun hau nola eta noiz amaitu behar den definitzea. Eta hirugarrenik, Giza Garapen Bidezko eta Iraunkorra kontzeptuak ingurumen arloa ere barne hartzen du. Herritar arruntok hartu behar ditugu ingurumenaren bridak, eta ez utzi gobernuek, batere eskrupulurik gabeko kapital handiaren zerbitzura, gure Lurra eta gure klima beste ezein negozio balitz bezala kudea dezaten.

»Honi guztiari buruz gobernuek esango dute aintzat hartzen dutela eta horren ondorioz jarduten dutela, baina geuk gehitu behar dugu ez dela horrela, eta hala egin beharko luketela, zuzentasunez egin ere, gizaki ororentzat eta gure habitatarentzat neurri egokian eta orekaz.»Gizarteak egiten uzteko izan duen eromen horrek zortzi urteko krisialdi sistemikora eraman gaitu, eta emaitzak ikusita, ohartzen gara krisialdia ez dela izan aurretik pertsona bakoitzak sistema ekonomiko eta sozial honetan zeukan egoerarekiko proportzionala; izan ere, banako menderatzaileek areagotu egin dute euren nagusitasuna, eta horrenbestez, euren boterea. Era horretan, aberatsenek ikusi dute nola handitu den euren aberastasuna: % 44tik (2009) % 48ra (2014), hain zuzen ere. Munduko laurogei pertsonarik aberatsenek munduko herritar pobreenak diren % 50en aberastasun berbera dute. Gizakien % 92k, beraz, aberastasunaren % 17,7 dute.

»Ezinbestekoa dugu iraultza, eta ez bizi dugun inboluzio hau. Beharrezkoa dugu demokrazia berri bat, errealagoa eta ez hain ordezkaritzakoa, ez hain politikoa, ez hain botereari, oligarkiei eta gune pribatuei lotutako profesionalekin zerikusia duten gutxiengoena. Guztion ongizatea, ezaugarri kolektiboak eta aukera berdintasuna, hiru horiek oinarritzat dituzten demokrazietan barna ibili behar dugu.»Makrotik mikrorako, hurbilekorako jauzia eginez gero, soldata hauekin egingo dugu topo: gutxien irabazten duten % 10en batez besteko soldata gordina, Estatistikako Institutu Nazionalaren (EIN) Biztanleria Aktiboaren Inkestaren (BAI) arabera, 411 €-koa da; gehien irabazten duten % 10en batez besteko soldata gordina, berriz, 4.617 €-koa. Genero desberdintasunak ez du ohikoa duen norabidea aldatu; izan ere, emakumeek gizonezkoek baino % 24 gutxiago irabazten dute. Zergatik? Emakumeen % 33k lanaldi partzialean jarduten dutelako, eta soilik gizonen % 6k. Gizarteari eusteko modu arkaiko horrekin, emakumeek jasotzen dituzten pentsioen eta gizonezkoek jasotzen dituztenen artean % 40ko aldea dago. Datu horiek ematen dituzte gobernuek. Eta zer egiten dute argitaratu ondoren?

»Diru sarrera horiekin —eta, gainera, diru sarrerak dituztenez jardun behar dugu, milioika pertsona baitira diru sarrerarik ez dutenak—, bizi behar dugu gure mendebaldeko Europa aberatsean, pobrezia egoera kezkagarri eta erdi iluna handitzen ari den bitartean.»Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE), 2014ko gizarte premiei buruzko inkestaren arabera (EPSD-Pobrezia eredua), pobreziaren tasa erreala % 4,2tik (2008) % 5,3ra (2012) eta % 5,9ra (2014) handitu da. Eta pobreziak erasandako pertsonen kopurua 89.706tik (2008) 127.399ra (2014) igaro da.

»Nabarmentzekoa da 14 urtetik beherako seme-alabak dituzten familietako haur pobreziaren goranzko joera, horien tasa gainerako biztanleena baino handiagoa baita: % 7,3tik (2008) % 11,2ra (2014) igaro da. Espainiako Estatuan, “la Caixa”, Fundazioaren arabera, 840.000 haur bizi dira pobreziaren atalasean.

»Europako testuinguruan, EAEk atzerapauso txikiak eman ditu; izan ere, bertako pobrezia erlatiboaren tasa % 18,5ekoa da, 28en Europar Batasunarena (% 16,7) baino handiagoa. Horrek adierazten digu milioika pertsona direla Europar Batasunean pobrezian bizi direnak.

»Gizarteak, oro har, ez dio aurre egiten oso ezaguna ez den errealitate horri, eta onartu egiten ditu inguruan ditugun desberdintasun handiak; nork bere ohiko bizimodua eginez jarraitzen du.»Haurtzaroan elikadura okerra izateak, alegia, izate duin eta bidezkoa ahalbidetzen duten gutxieneko kaloriarik gabeko elikadura izateak, behe mailako herritarrak eta herritar desberdinak sortzen ditu automatikoki; ez askotarikoak, nahiz eta hala diren. Askotarikotasunetik desberdintasunera jotzen dugu, aukera berdintasunean oinarritutako emozioen, hezkuntzaren eta harremanen garapena izan ezin dugulako.

»Eta horri gehitu behar diogu lehiakorra eta klasista den eskola eredua, bizitzan dena izan duenarentzako aukerak baino ematen ez dituena, eta haren jarrerak baino gehiago haren ahalmenak nabarmentzen dituena. Eskola eredu horrek arautuko du etorkizuneko aukera ugarietarako sarbidea; zehazki, oroimena landuta eta ahal dutenek baino ordaintzen ez dituzten aparteko orduen bidez prestatutako unean uneko azterketetan ateratako batez besteko nota sistema bat baliatuta. Haur bakoitzaren bakartasunak biltzen dituen aukera errealak aintzat hartzen ez dituen eskola eredua, bakoitzaren egoera pertsonala, familiaren egoera edo gizarte egoera ere aintzat hartzen ez dituen bezala.

»Eta horrek bereizkeriazko egoera dakar, zalantzarik gabe sekula baimendu beharko ez genukeena. Horren adibide ditugu, esaterako, EAEn ikasten hasten diren haurren % 10ek eta Espainiako estatuko % 20k baino gehiagok ikasteari uzten diotela, eta horrenbestez, eskola porrota izenez ezaguna den horretan amaitzen dutela.»Gaur egungo eskola eredua Giza Zientzietako irakasgaiak nagusi izango diren hezkuntza eredu izatetik urrun dago. Filosofia eta historia hautazko irakasgaiak dira, ez baitira garrantzitsuak bizimodu ekonomikoan toki bat egiteko edo hobeto ordaindutako lanbide bat lortzeko. Eta hori bitarteko ona da gaur egungo gazteek (alegia, etorkizuneko helduek) zer gertatzen zaien aztertzen jakin ez dezaten, ez baitute ikasi zer eta nork egin zuen gogoeta aurreko garaietan gertatutakoaz. Badirudi, beste behin ere, hezkuntzarik eza enpresa erakunde eta patronal handien premietara, bai eta komunikabideen premietara ere, bideraturik dagoela, epe motzean handitzeko dituzten helburuak lor ditzaten.

»Nola da posible, bizi dugun krisialdia ikusita eta munduko gizarteak dituen arazo larri eta ugariak aintzat hartuta, haurrek aberatsak eta ospetsuak izatearekin amestea, eta ez duela 25 urte bezala irakasle edo astronauta izatearekin?»Noiz erabiliko dugu behar adina pedagogia, harik eta ikusarazi arte geroz eta kolaboratzaileagoa den, eta horrenbestez, guztiontzat ongizate handiagoa duen gizarte baterako pertsonak behar ditugula? Noiz utziko diogu pentsatzeari garrantzitsuena ez dela geroz eta ordainsari eskasagoa izango duen zeinahi lanpostu edukitzea, baizik eta zer izan nahi dugun, eta ez hainbeste zer eduki nahi dugun? Noiz erabakiko dugu garunik onenak, ordainsari onenak behar dituztenak eta gizartean gehien aintzat hartu beharrekoak hezkuntza estilo berri baten irakasleak direla, haur bakoitza izaki bakartzat joko dutenak eta eskola porrota eta balioesteko gaur egungo modu bidegabeak aplikatzen duen bereizkeria errotik kenduko dutenak?

»Horixe da oraingo belaunaldiek egin beharreko aldaketa handia: norberekoikeriaren, elkartasunik ezaren eta estutasunik gabeko gizarteetan nagusi den pragmatismo porrokatuaren gainetik egongo diren zuzentasuna eta humanismoa bilatzea.»ner Group-en pauso garrantzitsuak eman ditugu soldata zuzentasunari eta genero desberdintasunei dagokienez. Ohikoak baino elkartasun kanal handiagoak ditugu, nola barne mailan, hala gizartearekin, baina oraindik urrun gaude Garapen Bidezko eta Iraunkorrez bustitako erakunde izatetik, eta ezin harro egon. Jakin badakigu kulturaren aurka egiteak eramankorrak eta irmoak izatea eskatzen digula, eta hartara, lortutako aurrerapen txikiez gozatu ahal izango dugula. Alabaina, etorkizunean handinahiagoak eta saiatuagoak izatea espero eta nahi nuke, ezin baitugu geure burua engainatu eta jarrera erosoekin konformatu.

»Bultza egiten ez duen edonor bihurtzen da eragozpen gainerakoentzat.»